QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 07/2018/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ văn bản số 72/HĐND-KTNS ngày 07/3/2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 31/TTr-STC ngày 12 tháng 3 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (sau đây gọi tắt là hệ số K) năm 2018 để xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Hệ số K là tỷ lệ giữa giá đất phổ biến trên thị trường so với giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, cơ quan có chức năng xác định giá đất cụ thể.

2. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công.

4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Các trường hợp áp dụng

1. Khi xác định giá trị thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng (tính theo giá đất trong bảng giá đất) thì áp dụng hệ số K để thực hiện:

a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (trừ trường hợp đất có nguồn gốc do nhà nước quản lý) không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất.

c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất (trừ trường hợp đất có nguồn gốc do nhà nước quản lý được nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê) không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

d) Xác định giá trị quyền sử dụng đất (giao, thuê) để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần hóa sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa mà được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

đ) Xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức thu tiền thuê đất một lần của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm nay chuyển sang thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

e) Xác định lại giá đất cụ thể khi người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

g) Xác định tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

h) Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

2. Thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo.

3. Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 4. Phân loại

1. Hệ số K đối với đất nông nghiệp, gồm: đất trồng lúa; đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất rừng phòng hộ; đất nuôi trồng thủy sản; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng không có mục đích kinh doanh; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác.

2. Hệ số K đối với đất phi nông nghiệp, gồm: đất ở; đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng có kinh doanh; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và đất có mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản và đất phi nông nghiệp khác.

3. Hệ số K đối với đất chưa sử dụng sẽ áp dụng bằng hệ số K của loại đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất (đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp) theo khu vực, loại đường.

(Chi tiết hệ số K được quy định theo các tuyến đường tại Phụ lục I, II và III kèm theo Quyết định này).

Điều 5. Nguyên tắc xác định giá các loại đất theo hệ số K

Các trường hợp xác định giá đất cụ thể theo hệ số K quy định tại Điều 3 Quyết định này được xác định bằng giá đất theo mục đích sử dụng tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 (đã nhân với hệ số điều chỉnh (Đ) nếu có) nhân với hệ số K được quy định tại Điều 4 Quyết định này, cụ thể như sau:

Giá đất  cụ thể tính theo hệ số K

=

Giá đất theo mục đích sử dụng tại Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND

x

Hệ số điều chỉnh (Đ) (nếu có)

x

Hệ số K

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Căn cứ phạm vi điều chỉnh, các trường hợp thực hiện và các quy định của pháp luật liên quan, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

1. Sở Tài chính: Xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo Điểm h Khoản 1, Khoản 3 Điều 3 của Quyết định này; xác định giá trị quyền sử dụng đất thuê để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa mà doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê; xác định tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của tổ chức.

2. Cục Thuế: Xác định đơn giá thuê đất, điều chỉnh đơn giá thuê đất, tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất của tổ chức.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục Thuế thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện các phần việc do ngành mình quản lý để giải quyết và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất; tiền thuê đất và tính khấu trừ tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tránh gây thiệt hại cho nhà nước cũng như cho người sử dụng đất.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi Cục Thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc xác định và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân; xác định tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

b) Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xác định và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp đối với hộ gia đình và cá nhân để tránh gây thiệt hại cho Nhà nước cũng như cho người sử dụng đất.

5. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực nào thì Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua các sở, ban, ngành quản lý lĩnh vực đó để xem xét, giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết thì các sở, ban, ngành phải báo cáo và đề xuất ý kiến thông qua Sở Tài chính tổng hợp đề xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 7. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2018 và thay thế Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Điều 8. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Mai Hùng Dũng

 

PHỤ LỤC I

BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) ĐỐI VỚI ĐẤT THUỘC KHU VỰC NÔNG THÔN CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG CHÍNH – KHU VỰC 1
(Kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương).

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

HỆ SỐ (K)

TỪ

ĐẾN

Đất nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp

I. THỊ XÃ THUẬN AN:    

 

 

1 Hồ Văn Mên (cũ Hương lộ 9) Ranh An Thạnh – An Sơn Sông Sài Gòn

1.6

1.6

2 Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.6

1.6

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.6

1.6

3 Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.4

1.4

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.4

1.4

II. THỊ XÃ BẾN CÁT:    

1 ĐH-606 (Đường Hùng Vương) Cầu Đò Ngã 4 An Điền + 200m

1.4

1.5

Ngã 4 An Điền + 200m Ngã 3 Rạch Bắp

1.4

1.5

2 ĐH-608 Ngã 4 Thùng Thơ Ngã 3 Chú Lường

1.3

1.4

3 ĐT-744 Cầu Ông Cộ Ranh xã Thanh Tuyền

1.3

1.4

4 ĐT-748 (Tỉnh lộ 16) Ngã 4 Phú Thứ Cách ngã 4 An Điền 100m

1.3

1.4

Cách ngã 4 An Điền 100m Ngã 4 An Điền + 100m

1.3

1.4

Ngã 4 An Điền + 100m Ranh xã An Lập

1.3

1.4

5 Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.2

1.2

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.2

1.2

6 Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.0

1.2

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.0

1.2

III. THỊ XÃ TÂN UYÊN:    

1 ĐT-742 Ranh Phú Tân – Phú Chánh Cầu Trại Cưa

1.3

1.4

Cầu Trại Cưa Ranh Vĩnh Tân – Tân Bình

1.3

1.4

2 ĐT-746 Cầu Hố Đại (ranh Tân Phước Khánh – Tân Vĩnh Hiệp) Cầu Tân Hội (ranh Tân Vĩnh Hiệp – Tân Hiệp)

1.4

1.4

Ranh Hội Nghĩa – Tân Lập ĐT-747 (Hội Nghĩa)

1.2

1.3

3 ĐT-747 Ranh Uyên Hưng – Hội Nghĩa Cầu Bình Cơ (ranh Hội Nghĩa – Bình Mỹ)

1.3

1.4

4 ĐT-747B Ranh Tân Hiệp – Hội Nghĩa ĐT-747 (Hội Nghĩa)

1.3

1.4

5 Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.2

1.3

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.2

1.3

6 Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.1

1.2

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.1

1.2

IV. HUYỆN BÀU BÀNG:    

 

 

1 Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) Ranh phường Mỹ Phước Cầu Tham Rớt

1.0

1.3

2 ĐH-620 (cũ ĐH-603) Ranh phường Chánh Phú Hòa Đại lộ Bình Dương (Ngã 3 Bến Tượng)

1.0

1.2

3 ĐT-741B (ĐH-612; Bố Lá – Bến Súc) Ngã 3 Bố Lá Ngã 3 Bia chiến thắng Bàu Bàng

1.0

1.3

4 ĐT-749A (Tỉnh lộ 30) Ranh phường Mỹ Phước (Cầu Quan) Ranh xã Long Tân

1.0

1.3

5 ĐT-749C (ĐH-611) Ngã 3 Bàu Bàng Ngã 3 đòn gánh (ĐT-749A)

1.0

1.2

6 ĐT-750 Ngã 3 Trừ Văn Thố Ranh xã Long Hòa

1.1

1.3

Ngã 3 Bằng Lăng Ranh xã Tân Long

1.0

1.2

7 Đường Hồ Chí Minh (đoạn đã thông tuyến) Ranh Long Tân (Dầu Tiếng) Ranh tỉnh Bình Phước

1.0

1.2

8 Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.0

1.2

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.0

1.2

9 Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.0

1.2

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.0

1.2

V. HUYỆN BẮC TÂN UYÊN:    

1 ĐT-741 Ranh thị xã Bến Cát Ranh Tân Bình – Phước Hòa

1.1

1.4

2 ĐT-742 Cầu Trại Cưa ĐT-747

1.1

1.4

3 ĐT-746 Ranh Uyên Hưng – Tân Mỹ Ranh Lạc An – Hiếu Liêm

1.1

1.3

Ranh Lạc An – Hiếu Liêm Ranh Tân Định – Tân Thành

1.0

1.2

Ngã 3 Cây Cầy Nhà ông Chúc

1.0

1.1

Ranh Tân Định – Tân Thành Ranh Tân Lập – Hội Nghĩa

1.2

1.4

4 ĐT-747 Cầu Bình Cơ (Ranh Hội Nghĩa – Bình Mỹ) Ngã 3 Cổng Xanh

1.1

1.4

5 Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.0

1.2

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.0

1.2

6 Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.0

1.2

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.0

1.2

VI. HUYỆN PHÚ GIÁO:    

1 ĐT-741 Ranh Tân Uyên – Phú Giáo ĐH-515

1.1

1.1

ĐH-515 ĐH-514 (UBND xã Phước Hòa)

1.1

1.1

ĐH-514 (UBND xã Phước Hòa) Ngã 3 vào chợ Phước Hòa

1.1

1.1

Ngã 3 vào chợ Phước Hòa ĐH-513

1.1

1.1

ĐH-513 Cầu Vàm Vá

1.1

1.1

Ranh An Bình – Phước Vĩnh UBND xã An Bình

1.1

1.1

UBND xã An Bình Ranh Bình Phước

1.1

1.1

2 ĐT-741B ĐT-741 Ranh Phú Giáo – Bàu Bàng

1.1

1.1

3 ĐT-750 ĐT-741 Cầu số 1 xã Phước Hòa

1.1

1.1

Cầu số 1 xã Phước Hòa Cầu số 4 Tân Long

1.1

1.1

Cầu số 4 Tân Long Ranh Trừ Văn Thố

1.1

1.1

4 Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.1

1.1

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.1

1.1

5 Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.0

1.1

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.0

1.1

VII. HUYỆN DẦU TIẾNG:    

1 ĐT-744 Nông trường cao su Phan Văn Tiến Ngã tư Chú Thai

1.1

1.1

Ngã tư Chú Thai Ranh xã Thanh An

1.1

1.1

Ranh xã Thanh Tuyền Ranh thị trấn Dầu Tiếng

1.1

1.1

Ngã 4 Kiểm Lâm Đội 7

1.1

1.1

Các đoạn đường còn lại

1.1

1.1

2 ĐT-748 Ranh xã An Điền Ngã tư An Lập + 500m về hướng Ngã 3 Giáng Hương

1.1

1.1

Các đoạn đường còn lại

1.1

1.1

3 ĐT-749A (Tỉnh lộ 30 cũ) Ngã 3 Đòn Gánh (ranh Long Nguyên – Long Tân) Ngã 4 Uỷ ban nhân dân xã Long Tân

1.1

1.1

Ngã 4 Uỷ ban nhân dân xã Long Tân ĐH-721

1.1

1.1

ĐH-721 Cầu Thị Tính

1.1

1.1

Các đoạn đường còn lại

1.1

1.1

4 ĐT-749B Cầu Bà Và (Minh Thạnh) Ranh xã Minh Hòa

1.1

1.1

Ranh Minh Hoà – Minh Thạnh Cầu Giáp Minh (xã Minh Hòa)

1.1

1.1

Các đoạn đường còn lại

1.1

1.1

5 ĐT-749D (Bố Lá – Bến Súc) Ngã 3 Long Tân Cầu Phú Bình (ranh Long Tân – An Lập)

1.1

1.1

Cầu Phú Bình (ranh Long Tân – An Lập) Ranh xã Thanh Tuyền

1.1

1.1

Ranh xã Thanh Tuyền Ngã 4 Chú Thai (ĐT-744)

1.1

1.1

6 Bố Lá – Bến Súc Ngã 4 Chú Thai (ĐT-744) Cầu Bến Súc

1.1

1.1

7 ĐT-750 Ngã 3 Giáng Hương Đầu Lô 39 Nông trường Đoàn Văn Tiến

1.1

1.1

ĐT-749A (Nông trường Long Hòa) Xã Cây Trường II

1.1

1.1

Các đoạn đường còn lại

1.1

1.1

8 Đường Hồ Chí Minh Long Tân (ranh Trừ Văn Thố) Thanh An (giáp sông Sài Gòn)

1.1

1.1

9 Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.1

1.1

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.1

1.1

10 Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.0

1.1

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.0

1.1

 

PHỤ LỤC II

BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) ĐỐI VỚI ĐẤT THUỘC KHU VỰC NÔNG THÔN CÁC TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN – KHU VỰC 2
(Kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương).

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

HỆ SỐ (K)

TỪ

ĐẾN

Đất nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp

I. THỊ XÃ THUẬN AN:    

 

 

1 An Sơn 01 Cầu Bình Sơn An Sơn 42

1.5

1.5

2 An Sơn 02 Hồ Văn Mên Cầu Đình Bà Lụa

1.5

1.5

3 An Sơn 03 An Sơn 01 Rạch Út Kỷ

1.5

1.5

4 An Sơn 04 An Sơn 01 Đê bao

1.5

1.5

5 An Sơn 05 Ngã 3 Cây Mít Đê bao

1.5

1.5

6 An Sơn 06 Quán ông Nhãn Đê bao

1.5

1.5

7 An Sơn 07 An Sơn 01 Đê bao

1.5

1.5

8 An Sơn 08 An Sơn 01 Cầu Út Khâu

1.5

1.5

9 An Sơn 09 An Sơn 01 An Sơn 04

1.5

1.5

10 An Sơn 10 (rạch 5 Trận) An Sơn 02 Đê bao

1.5

1.5

11 An Sơn 11 (rạch 8 Trích) An Sơn 02 Đê bao

1.5

1.5

12 An Sơn 15 Hồ Văn Mên Đất Bảy Tự

1.5

1.5

13 An Sơn 16 Hồ Văn Mên An Sơn 08

1.5

1.5

14 An Sơn 17 Hồ Văn Mên Đất ông Thanh

1.5

1.5

15 An Sơn 18 An Sơn 02 An Sơn 01

1.5

1.5

16 An Sơn 19 An Sơn 02 An Sơn 01

1.5

1.5

17 An Sơn 20 Hồ Văn Mên An Sơn 02

1.5

1.5

18 An Sơn 25 Hồ Văn Mên An Sơn 54

1.5

1.5

19 An Sơn 26 An Sơn 02 Rạch Cầu Gừa

1.5

1.5

20 An Sơn 27 An Sơn 45 An Sơn 02

1.5

1.5

21 An Sơn 30 An Sơn 01 Đê bao

1.5

1.5

22 An Sơn 31 An Sơn 01 Đê bao

1.5

1.5

23 An Sơn 36 An Sơn 20 An Sơn 23

1.5

1.5

24 An Sơn 37 An Sơn 01 An Sơn 30

1.5

1.5

25 An Sơn 38 An Sơn 02 Cầu Ba Sắt

1.5

1.5

26 An Sơn 39 An Sơn 01 Đê bao Bà Lụa

1.5

1.5

27 An Sơn 41 An Sơn 02 Cầu Quảng Cứ

1.5

1.5

28 An Sơn 42 Đê bao An Sơn Đê bao Bà Lụa

1.5

1.5

29 An Sơn 43 An Sơn 45 Cầu ông Thịnh

1.5

1.5

30 An Sơn 44 An Sơn 02 Nhà bà Ngọc

1.5

1.5

31 An Sơn 45 An Sơn 02 (ngã 3 làng) An Sơn 01 (Ụ Sáu Ri)

1.5

1.5

32 An Sơn 48 An Sơn 25 Chùa Thầy Khỏe

1.5

1.5

33 An Sơn 49 An Sơn 01 An Sơn 05

1.5

1.5

34 An Sơn 50 An Sơn 01 Cầu cây Lăng

1.5

1.5

35 Đê bao Ranh Bình Nhâm – An Sơn Ranh Thuận An – Thủ Dầu Một

1.5

1.5

36 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1

1.5

1.5

37 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1

1.5

1.5

38 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.5

1.5

39 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.5

1.5

II. THỊ XÃ BẾN CÁT:    

1 ĐH-608 Ngã 4 Thùng Thơ (ĐT-744) Ngã 3 Ông Thiệu

1.3

1.4

2 ĐH-609 Ngã 4 Phú Thứ Bến Chợ

1.3

1.4

Bến Chợ Bến đò An Tây

1.3

1.4

3 Đường Làng tre ĐT-744 ĐT-748

1.2

1.3

4 Đường từ nhà bà Út Hột đến nhà bà Nương Nhà bà Út Hột Nhà bà Nương và nhánh rẽ

1.2

1.3

5 Đường nhựa Ba Duyên đến ấp Bến Giảng ĐT-744 Ấp Bến Giảng

1.2

1.3

6 Đường nhựa ông Bảy Quang đến đường làng ĐT-744 Đường làng

1.2

1.3

7 Đường nhựa từ ông Một đến ông Phước Đường làng ĐT-744

1.2

1.3

8 Đường nhựa từ ông Phước đến trường cấp 2 Phú An ĐT-744 ĐH-608

1.2

1.3

9 ĐX-609.002 ĐT-744 ĐH-609

1.1

1.2

10 ĐX-609.004 Bà Tám Quan Tư Phỉ

1.1

1.2

11 ĐX-609.005 Ông tư Luông Ông ba Khoang

1.1

1.2

12 ĐX-609.009 Ông Huy ĐH-609

1.1

1.2

13 ĐX-609.010 Ông Bảy ĐH-609

1.1

1.2

14 ĐX-609.016 Bà Ngận Ông Hoàng

1.1

1.2

15 ĐX-609.018 Bà tám Xiêm Bà sáu Đây

1.1

1.2

16 ĐX-609.019 ĐT-744 ĐH-609

1.1

1.2

17 ĐX-609.023 Ông Tư Kiến Ông Mười Thêm

1.1

1.2

18 ĐX-609.028 Bà Hai mập Ông Tư Đảnh

1.1

1.2

19 ĐX-609.031 Ông Hùng Ông Đồng

1.1

1.2

20 ĐX-609.034 ĐT-744 ĐT-748

1.1

1.2

21 ĐX-609.035 ĐT-744 Ông Đồng

1.1

1.2

22 ĐX-609.036 Bà Oanh Bà Thúy Mười

1.1

1.2

23 ĐX-609.044 ĐT-748 Bà Nhớ

1.1

1.2

24 ĐX-609.045 Trại Cưa Bà Tư Tác

1.1

1.2

25 ĐX-609.046 ĐT-748 Ông chín Ri

1.1

1.2

26 ĐX-609.051 Bà ba Châu Ông Rồi

1.1

1.2

27 ĐX-609.054 ĐT-744 Ông tư Nho

1.1

1.2

28 ĐX-609.057 Cô Hường Cô Yến bác sĩ

1.1

1.2

29 ĐX-609.071 Ông tư Tọ Ông tám Uộng

1.1

1.2

30 ĐX-610.423
(Trường Tiểu học An Tây A)
ĐT-744 ĐH-609

1.3

1.4

31 ĐX-610.424
(Út Lăng)
ĐT-744 ĐH-609

1.3

1.4

32 ĐX-610.456 ĐT-744 KCN Mai Trung

1.2

1.3

33 ĐX-610.465
(Nguyễn Công Thanh)
ĐT-744 ĐH-609

1.3

1.4

34 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1

1.1

1.2

35 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1

1.1

1.2

36 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.1

1.2

37 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.1

1.2

III. THỊ XÃ TÂN UYÊN:    

1 ĐH-404 ĐT-746 (Gốc Gòn) Ranh Tân Vĩnh Hiệp – Phú Tân

1.1

1.4

2 ĐH-405 Suối Chợ (ranh Tân Phước Khánh – Tân Vĩnh Hiệp) ĐH-404 (ranh Phú Tân)

1.1

1.2

3 ĐH-407 Ranh Phú Chánh – Tân Hiệp ĐT-742 (Phú Chánh)

1.1

1.2

4 ĐH-408 ĐT-742 (Phú Chánh) Ranh Phú Chánh – Hòa Phú (Thủ Dầu Một)

1.1

1.4

5 ĐH-409 Cầu Vĩnh Lợi (Ranh Tân Hiệp – Vĩnh Tân) ĐH-410 (Ấp 6 Vĩnh Tân)

1.1

1.3

6 ĐH-410 Ranh Bình Mỹ – Vĩnh Tân Ngã 3 ấp 6 xã Vĩnh Tân

1.1

1.3

Ngã 3 ấp 6 xã Vĩnh Tân ĐT-742 Vĩnh Tân

1.1

1.4

7 ĐH-419 ĐT-742 (Vĩnh Tân) Giáp KCN VSIP II

1.1

1.2

8 ĐH-424 ĐT-742 (Vĩnh Tân) Giáp KCN VSIP II

1.1

1.3

9 Một số tuyến đường nhựa thuộc xã Bạch Đằng

1.1

1.2

10 Một số tuyến đường nhựa thuộc xã Thạnh Hội

1.1

1.3

11 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1

1.1

1.3

12 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1

1.1

1.2

13 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.1

1.3

14 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.1

1.2

IV. HUYỆN BÀU BÀNG:    

1 ĐH-607 (đường bến Chà Vi) Ranh phường Mỹ Phước ĐH-620

1.0

1.2

2 ĐH-610 (đường Bến Ván) ĐT-749A (Ngã 3 trường Tiểu học Long Bình) Giáp KCN Bàu Bàng

1.0

1.2

Giáp KCN Bàu Bàng Đại lộ Bình Dương

1.0

1.2

3 ĐH-611 (cũ ĐH-615) Đại lộ Bình Dương (Ngã 3 Cầu Đôi) ĐT-749A (Ngã ba đối diện bưu điện xã Long Nguyên)

1.0

1.2

4 ĐH-613 Bia Bàu Bàng Tân Long

1.0

1.2

5 ĐH-614 ĐT-750 Ranh xã Long Tân

1.1

1.3

6 ĐH-615 (đường nhựa Long Nguyên – Long Tân) ĐT-749A Ngã 4 Hóc Măng

1.0

1.2

7 ĐH-617 (đường Trâu Sữa) Đại lộ Bình Dương (Ngã 3 Trâu Sữa) Trung tâm Nghiên cứu và huấn luyện Chăn nuôi Gia súc lớn (Ngã 3 tại Công ty San Miguel)

1.0

1.2

8 ĐH-618 (đường vào Xà Mách) Đại lộ Bình Dương (Tiểu học Lai Uyên) ĐH-613

1.0

1.2

ĐH-613 ĐT-741B

1.0

1.2

9 ĐH-619 (đường KDC Long Nguyên) Ngã 3 Lâm Trường (ĐT-749A) Ngã 3 UBND xã Long Nguyên

1.0

1.2

10 Đường ấp Cầu Đôi Đại lộ Bình Dương (xã Lai Uyên) ĐH-611

1.0

1.2

11 Đường liên xã Long Nguyên – An Lập ĐH-615 (xã Long Nguyên) Ranh xã An Lập

1.0

1.2

12 Đường liên xã Long Nguyên Vườn thuốc nam Chùa Long Châu Nhà ông Nguyễn Trung

1.0

1.2

13 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1

1.0

1.2

14 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1

1.0

1.2

15 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.0

1.2

16 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.0

1.2

V. HUYỆN BẮC TÂN UYÊN:    

1 ĐH-410 ĐT-747 (Bình Cơ) Ranh Bình Mỹ – Vĩnh Tân

1.1

1.4

2 ĐH-411 Ranh Uyên Hưng – Tân Mỹ ĐT-746 (Ngã 3 xã Tân Thành)

1.2

1.4

3 ĐH-413 ĐT-746 (Cầu Rạch Rớ) Sở Chuối (Ngã 3 ông Minh Quăn)

1.1

1.3

4 ĐH-414 ĐH-411 (Lâm trường chiến khu D) ĐT-746 (Nhà thờ Thượng Phúc, Lạc An)

1.1

1.3

5 ĐH-415 ĐH-411 (Ngã 3 Đất Cuốc) ĐT-746 (Công ty An Tỷ, xã Tân Định)

1.1

1.3

6 ĐH-416 Ngã 3 Tân Định Trường Giải quyết việc làm Số 4

1.0

1.2

7 ĐH-424 ĐT-741 (ranh Tân Bình – Chánh Phú Hòa vào khoảng 500m) Giáp KCN VSIP II

1.1

1.3

8 ĐH-431 (đường vào cầu Tam Lập) ĐH-416 (Ngã 3 vào cầu Tam Lập) Cầu Tam Lập

1.0

1.2

9 ĐH-436 ĐH-411 (Ngã 3 Cây Trắc) ĐH-415 (UBND xã Đất Cuốc)

1.1

1.4

10 ĐH-437 ĐH-415 (Ngã 3 Văn phòng ấp Đá Bàn, xã Đất Cuốc) ĐH-414 (Ngã 3 Văn phòng ấp Giáp Lạc, xã Lạc An)

1.0

1.2

11 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1

1.0

1.2

12 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1

1.0

1.2

13 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.0

1.2

14 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.0

1.2

VI. HUYỆN PHÚ GIÁO:    

1 ĐT-741 cũ 40.700m 41.260m

1.1

1.1

41.260m 41.658m

1.1

1.1

43.000m 43.381m

1.1

1.1

45.510m 46.576m

1.1

1.1

48.338m 48.593m

1.1

1.1

2 ĐH-501 Cầu Bà Ý Cầu Gia Biện

1.1

1.1

Cầu Gia Biện ĐH-503

1.1

1.1

3 ĐH-502 ĐT-741 (Nhà thờ An Bình) Ngã 3 (Công ty hạt điều Hải Việt)

1.1

1.1

Ngã 3 (Công ty hạt điều Hải Việt) Ngã 3 Cây Khô
(ĐH-513)

1.1

1.1

Ngã 3 Cây Khô
(ĐH-513)
ĐT-741

1.1

1.1

4 ĐH-502 nối dài Ngã 3 Cây Khô
(ĐH-513)
Ấp Đuôi Chuột xã Tam Lập

1.1

1.1

5 ĐH-503 ĐT-741 (Nông trường 84) Suối Mã Đà

1.1

1.1

6 ĐH-504 ĐT-741 Cầu Bà Mụ – đường Kỉnh Nhượng – An Linh

1.1

1.1

7 ĐH-505 Cầu Lễ Trang Đường Kỉnh Nhượng – An Linh

1.1

1.1

8 ĐH-506 ĐT-741 (Nhà thờ Vĩnh Hòa) Tân Hiệp – Phước Sang (Kênh thủy lợi Suối Giai)

1.1

1.1

9 ĐH-507 ĐT-741 ĐH-505

1.1

1.1

ĐH-505 Cây xăng Hiệp Phú

1.1

1.1

Cây xăng Hiệp Phú Ngã 3 Phước Sang (ĐH-508)

1.1

1.1

Ngã 3 Phước Sang (ĐH-508) Trại giam An Phước – Giáp ranh Bình Phước

1.1

1.1

10 ĐH-508 Ngã 3 Bưu điện Phước Sang Ranh tỉnh Bình Phước

1.1

1.1

11 ĐH-509 ĐH-507 (Ngã 3 Chùa Phước Linh) ĐH-507 (Ấp 3 xã Tân Hiệp)

1.1

1.1

12 ĐH-510 ĐH-507 (An Linh) ĐH-516 (An Long)

1.1

1.1

13 ĐH-511 ĐH-507 (UBND xã Tân Hiệp) Đội 7

1.1

1.1

14 ĐH-512 ĐT-741 ĐH-509 (Bố Chồn)

1.1

1.1

15 ĐH-513 ĐT-741 (Cây xăng Ngọc Ánh) ĐH-502 (Ngã 3 Cây Khô)

1.1

1.1

16 ĐH-514 ĐT-741 (UBND xã Phước Hòa) Đập Suối con

1.1

1.1

ĐT-741 (ngã 4 Bến Trám) Ngã 3 (Công đoàn Cty cao su Phước Hòa)

1.1

1.1

Ngã 3 (Công đoàn Cty cao su Phước Hòa) Doanh trại bộ đội

1.1

1.1

17 ĐH-515 ĐT-741 ĐT-750

1.1

1.1

18 ĐH-516 Ranh Lai Uyên – Bàu Bàng Cầu Suối Thôn – Giáp ranh xã Minh Thành – Bình Long

1.1

1.1

19 ĐH-517 Ấp 7 Tân Long Hưng Hòa – huyện Bàu Bàng

1.1

1.1

20 ĐH-518 ĐT-741 (Nhà Bà Quý) Bến 71 suối Mã Đà

1.1

1.1

21 ĐH-519 ĐH – 508 (đường Suối Giai) nhà ông Phụng Giáp ranh Bình Phước

1.1

1.1

22 ĐH-520 ĐT-741 ĐH-514

1.1

1.1

23 Đường nội bộ Đoàn đặc công 429 ĐT-741 (xã Vĩnh Hòa) Đoàn đặc công 429 (xã Vĩnh Hòa)

1.1

1.1

24 Đường đi mỏ đá Becamex ĐH-502 (xã An Bình) Mỏ đá Becamex (xã An Bình)

1.1

1.1

25 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1

1.1

1.1

26 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1

1.0

1.1

27 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.1

1.1

28 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.0

1.1

VII. HUYỆN DẦU TIẾNG:    

1 ĐH-701 Ngã 3 Lê Hồng Phong – Nguyễn Thị Minh Khai Ngã 3 Định An

1.1

1.1

Đoạn đường còn lại

1.1

1.1

2 Trần Văn Lắc (ĐH-702 cũ) Ranh thị trấn Dầu Tiếng Ngã 3 khu du lịch sinh thái Núi Cậu

1.1

1.1

Ngã 3 khu du lịch sinh thái Núi Cậu Cầu Mới

1.1

1.1

3 ĐH-702 (mới) Ngã 3 khu du lịch sinh thái Núi Cậu Chùa Thái Sơn Núi Cậu

1.1

1.1

4 ĐH-703 Ngã 3 cầu Mới Cầu rạch Sơn Đài

1.1

1.1

5 ĐH-704 Ngã 4 Làng 10 Giáp ranh KDC Định Hiệp

1.1

1.1

Giáp ranh KDC Định Hiệp Cầu sắt Làng 14

1.1

1.1

Ngã 3 đường liên xã Minh Tân – Định An Cây xăng Thanh Thanh (xã Minh Tân)

1.1

1.1

Cây xăng Thanh Thanh (xã Minh Tân) Đầu Sân bay cũ (Minh Hoà)

1.1

1.1

Các đoạn đường còn lại

1.1

1.1

6 ĐH-704 (nối dài) Ngã 4 Làng 10 ĐH-720 (Cà Tong – An Lập)

1.1

1.1

7 ĐH-705 ĐT-744 (Ngã 3 chợ Thanh Tuyền cũ) Cầu Bến Súc

1.1

1.1

8 ĐH-707 ĐT-749B (Ngã 3 UBND xã Minh Thạnh) Giáp ranh xã Minh Hưng – Bình Phước

1.1

1.1

9 ĐH-708 ĐT-744 KDC ấp Bàu Cây Cám – Thanh An

1.1

1.1

KDC ấp Bàu Cây Cám – Thanh An

1.1

1.1

KDC ấp Bàu Cây Cám – Thanh An Ngã 3 Làng 5 – Định Hiệp

1.1

1.1

10 ĐH-710 Ngã 3 đường Kiểm (ĐT-744) ĐH-702

1.1

1.1

11 ĐH-711 ĐT-744 (Chợ Bến Súc) Đầu Lô cao su nông trường Bến Súc

1.1

1.1

Đầu Lô cao su nông trường Bến Súc Ngã 3 Kinh Tế

1.1

1.1

12 ĐH-712 Ngã 3 Đường Long (Cầu Xéo) ĐH-711

1.1

1.1

13 ĐH-713 Ngã 3 Rạch Kiến Ngã 3 trường học cũ

1.1

1.1

14 ĐH-714 Ngã 3 Bưng Còng NT Phan Văn Tiến

1.1

1.1

15 ĐH-715 Ngã 3 Làng 18 ĐT-750

1.1

1.1

16 ĐH-716 Đường Hố Đá Ngã 4 Hóc Măng

1.1

1.1

17 ĐH-717 Cầu Biệt Kích ĐT-749A

1.1

1.1

18 ĐH-718 ĐT-744 (xã Thanh An) KDC Hố Nghiên – ấp Xóm Mới

1.1

1.1

Các đoạn đường còn lại

1.1

1.1

19 ĐH-719 ĐT-744 (xã Thanh An) ĐH-720 (Bàu Gấu – Sở Hai)

1.1

1.1

20 ĐH-720 (Đường Thanh An – An Lập) ĐT-744 (xã Thanh An) Ranh xã An Lập

1.1

1.1

21 ĐH-721 ĐT-749A ĐT-750 (Đồng Bà Ba)

1.1

1.1

22 ĐH-722 ĐT-749A (Ngã 3 Căm Xe) ĐT-749B (Cầu Bà Và)

1.1

1.1

23 Đường từ ĐT-744 (Ngã 3 Bình Mỹ) đến ĐH-704 ĐT-744 ĐH-704

1.1

1.1

24 Đường khu TĐC rừng lịch sử Kiến An ĐT-748 (xã An Lập) Đầu Lô cao su nông trường An Lập

1.1

1.1

25 Đường An Lập – Long Nguyên ĐT-748 (xã An Lập) Long Nguyên

1.1

1.1

26 Đường khu tái định cư kênh Thủy lợi Phước Hoà ĐH-704 (xã Minh Tân) Đầu Lô 17 nông trường Minh Tân

1.1

1.1

27 Đường N2 – Xã Minh Tân ĐH-704 (xã Minh Tân) Nhà ông Hạ

1.1

1.1

28 Đường Minh Tân – Long Hoà ĐH-704
(Nhà trẻ nông trường Minh Tân)
Ranh xã Long Hoà

1.1

1.1

29 Đường Trung tâm Văn hóa xã Định Thành Trần Văn Lắc ĐH-703

1.1

1.1

30 Đường từ Ngã tư Hóc Măng (xã Long Tân) đến ranh xã Long Nguyên (Bàu Bàng) Ngã tư Hóc Măng (Long Tân) Ranh xã Long Nguyên (Bàu Bàng)

1.1

1.1

31 Đường vào bãi rác Trần Văn Lắc ĐH-703

1.1

1.1

32 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1

1.1

1.1

33 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1

1.0

1.1

34 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.1

1.1

35 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.0

1.1

 

PHỤ LỤC III

BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT (K) ĐỐI VỚI ĐẤT THUỘC KHU VỰC ĐÔ THỊ
(Kèm theo Quyết định số 07 /2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương).

STT

TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG

HỆ SỐ (K)

TỪ

ĐẾN

Đất nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp

I. THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT:    

A. Đường loại 1:    

1 Bác sĩ Yersin Ngã 6 Đại lộ Bình Dương

2.3

1.2

2 Bạch Đằng Nguyễn Tri Phương Cầu ông Kiểm

2.3

1.2

3 Cách Mạng Tháng Tám Phan Đình Giót Mũi Dùi

2.3

1.2

4 Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) Suối Cát Ngã 4 Sân Banh

2.3

1.2

Ngã 4 Sân Banh Mũi Dùi

2.3

1.2

Mũi Dùi Suối Giữa (Ranh Hiệp Thành – Định Hòa)

2.3

1.2

5 Đinh Bộ Lĩnh Bạch Đằng Trần Hưng Đạo

2.3

1.2

6 Đoàn Trần Nghiệp Hùng Vương Bạch Đằng

2.3

1.2

7 Hùng Vương Trần Hưng Đạo Cách Mạng Tháng Tám

2.3

1.2

8 Lê Lợi Nguyễn Thái Học Quang Trung

2.3

1.2

9 Nguyễn Du Cách Mạng Tháng Tám BS Yersin

2.3

1.2

10 Nguyễn Thái Học Lê Lợi Bạch Đằng

2.3

1.2

11 Quang Trung Ngã 6 Cổng UBND thành phố Thủ Dầu Một

2.3

1.2

12 Trần Hưng Đạo Ngã 6 Lê Lợi

2.3

1.2

B. Đường loại 2:    

1 Bà Triệu Hùng Vương Trừ Văn Thố

2.0

1.2

2 Bạch Đằng Cầu ông Kiểm Cổng Trường Sỹ quan công binh + Nguyễn Văn Tiết

2.0

1.2

3 Cách Mạng Tháng Tám Phan Đình Giót Lê Hồng Phong

2.0

1.2

4 Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) Suối Giữa (Ranh Hiệp Thành – Định Hòa) Ranh Tân Định – Bến Cát

2.0

1.2

5 Điểu Ong Bạch Đằng Ngô Tùng Châu

2.0

1.2

6 Hai Bà Trưng Văn Công Khai Đoàn Trần Nghiệp

2.0

1.2

7 Huỳnh Văn Cù Ngã 4 chợ Cây Dừa Đại lộ Bình Dương

2.0

1.2

8 Huỳnh Văn Lũy (ĐT-742) Đại lộ Bình Dương Cuối đường Lê Hồng Phong (Ngã 3 Phú Thuận)

2.0

1.2

Cuối đường Lê Hồng Phong (Ngã 3 Phú Thuận) Ranh phường Phú Lợi – phường Phú Mỹ

2.0

1.2

Ranh Phú Lợi – Phú Mỹ Ranh khu liên hợp

1.9

1.2

9 Lý Thường Kiệt Nguyễn Thái Học Văn Công Khai

2.0

1.2

Văn Công Khai Cách Mạng Tháng Tám

2.0

1.2

10 Ngô Quyền Bạch Đằng Phạm Ngũ Lão

2.0

1.2

11 Ngô Tùng Châu Nguyễn Thái Học Đinh Bộ Lĩnh

2.0

1.2

12 Nguyễn Đình Chiểu Trần Hưng Đạo Võ Thành Long

2.0

1.2

13 Nguyễn Trãi Cách Mạng Tháng Tám Hùng Vương

2.0

1.2

14 Phan Đình Giót Thích Quảng Đức Cách Mạng Tháng Tám

2.0

1.2

15 Phú Lợi (ĐT-743) Đại lộ Bình Dương Lê Hồng Phong

2.0

1.2

16 Thầy Giáo Chương Cách Mạng Tháng Tám Hùng Vương

2.0

1.2

17 Thích Quảng Đức Cách Mạng Tháng Tám Đường 30/4

2.0

1.2

18 Trần Tử Bình Lý Thường Kiệt Cách Mạng Tháng Tám

2.0

1.2

19 Trừ Văn Thố Văn Công Khai Đinh Bộ Lĩnh

2.0

1.2

20 Văn Công Khai Hùng Vương Bàu Bàng

2.0

1.2

21 Võ Thành Long BS Yersin Thích Quảng Đức

2.0

1.2

Võ Thành Long Cách Mạng Tháng Tám

1.8

1.2

C. Đường loại 3:    

1 Bùi Thị Xuân Tôn Đức Thắng Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2)

1.0

1.1

2 Cách Mạng Tháng Tám Lê Hồng Phong Ranh Thuận An

1.9

1.2

3 Cao Thắng Chu Văn An Huỳnh Văn Lũy (Tạo Lực 7)

1.0

1.1

4 Chu Văn An (Vòng xoay) Đường XT1A Đường XT1A

1.0

1.1

5 D1 (đường phố chính của Khu dân cư Phú Hòa 1) Lê Hồng Phong Trần Văn Ơn

1.8

1.2

6 Duy Tân Chu Văn An Võ Văn Tần

1.0

1.1

7 Đồng Khởi Huỳnh Văn Lũy (Tạo Lực 7) Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2)

1.0

1.1

8 Đường 30/4 Phú Lợi Cách Mạng Tháng Tám

1.9

1.2

Cách Mạng Tháng Tám Nguyễn Tri Phương

1.8

1.2

9 Đường DB12, DA7 (Khu liên hợp)

1.3

1.1

10 Đường DT6 (Lê Lợi) Huỳnh Văn Lũy (Tạo lực 7) Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5)

1.0

1.1

11 Đường nội bộ Khu dân cư Chánh Nghĩa Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.9

1.2

Bề rộng mặt đường dưới 9m

1.8

1.2

12 Đường XT1A (Hùng Vương) Võ Văn Kiệt (Tạo lực 6) Chu Văn An

1.0

1.1

13 ĐX-001 (Đường vào Trung tâm Chính trị – Hành chính tập trung) Phạm Ngọc Thạch Trần Ngọc Lên

1.3

1.1

Trần Ngọc Lên Võ Văn Kiệt (Tạo lực 6)

1.3

1.1

14 Hoàng Hoa Thám Đại lộ Bình Dương Đại lộ Bình Dương

1.8

1.2

15 Hoàng Sa Lê Duẩn Trường Sa

1.0

1.1

16 Hoàng Văn Thụ Thích Quảng Đức Cuối tuyến (đường N9)

1.9

1.2

17 Huỳnh Thúc Kháng Đường DM2 Lý Thái Tổ (Tạo lực 4)

1.0

1.1

18 Huỳnh Văn Cù Cầu Phú Cường Ngã 4 chợ Cây Dừa

1.9

1.2

19 Huỳnh Văn Lũy (Tạo lực 7) Ranh Phú Mỹ Ranh Phú Chánh

1.9

1.2

20 Hữu Nghị Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3) Phạm Văn Đồng

1.0

1.1

21 Lê Duẩn Chu Văn An Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3)

1.0

1.1

22 Lê Hoàn Chu Văn An Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5)

1.0

1.1

23 Lê Hồng Phong Huỳnh Văn Lũy Cách Mạng Tháng Tám

1.9

1.2

24 Lê Văn Tám Nguyễn Trãi Thầy Giáo Chương

1.9

1.2

25 Lý Thái Tổ (Tạo lực 4) Huỳnh Văn Lũy (Tạo lực 7) Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5)

1.8

1.2

26 Nam Kỳ khởi Nghĩa (trừ đất thuộc KCN Mapletree) Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) Tạo lực 6 (Võ Văn Kiệt)

1.8

1.2

27 Ngô Chí Quốc Ngô Quyền Nguyễn Văn Tiết

1.9

1.2

28 Ngô Gia Tự Đại lộ Bình Dương Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

1.9

1.2

29 Nguyễn An Ninh Cách Mạng Tháng Tám Lý Thường Kiệt

1.9

1.2

30 Nguyễn Thị Định Tôn Đức Thắng Lê Hoàn

1.0

1.1

31 Nguyễn Tri Phương Cầu Thầy Năng Cầu Thủ Ngữ

1.9

1.2

32 Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2) Huỳnh Văn Lũy (Tạo lực 7) Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5)

1.8

1.2

33 Nguyễn Văn Tiết Đại lộ Bình Dương Cách Mạng Tháng Tám

1.9

1.2

Cách Mạng Tháng Tám Bạch Đằng

1.8

1.2

34 Nguyễn Văn Thành Ngã 4 Sở Sao Ranh Hòa Lợi

1.7

1.2

35 Phạm Hùng Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2) Tôn Đức Thắng

1.0

1.1

36 Phạm Ngọc Thạch Đại lộ Bình Dương Nguyễn Đức Thuận

1.5

1.1

Nguyễn Đức Thuận Huỳnh Văn Lũy

1.2

1.1

37 Phạm Ngũ Lão BS Yersin Đại lộ Bình Dương

1.9

1.2

38 Phạm Văn Đồng (trừ đất thuộc KCN Mapletree) Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2) Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3)

1.0

1.1

39 Phú Lợi (ĐT-743) Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Minh Khai

1.9

1.2

40 Tôn Đức Thắng (trừ đất thuộc KCN Mapletree) Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3) Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5)

1.0

1.1

41 Tuyến nhánh Hai Bà Trưng Hai Bà Trưng Rạch Thầy Năng

1.7

1.2

42 Trần Nhân Tông Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) Lê Duẩn

1.0

1.1

43 Trần Phú Thích Quảng Đức Ranh Khu dân cư Chánh Nghĩa

1.9

1.2

44 Trường Sa Đường XT1A + Đường D3 Võ Văn Kiệt (Tạo lực 6) + Đường XT1A

1.0

1.1

45 Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5, trừ đất thuộc KCN VSIP 2 và KCN Mapletree) Ranh Khu liên hợp (Hòa Lợi) Ranh Khu liên hợp (Phú Chánh)

1.4

1.1

46 Võ Thị Sáu Tôn Đức Thắng Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2)

1.0

1.1

47 Võ Văn Tần Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) Đồng Khởi

1.0

1.1

48 Đường nội bộ còn lại thuộc các khu đô thị mới trong Khu Liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương (phường Hoà Phú). Bề rộng mặt đường từ 9 m trở lên

1.0

1.1

Bề rộng mặt đường dưới 9 m

1.0

1.1

D. Đường loại 4:    

1 Âu Cơ BS Yersin Cuối tuyến

1.7

1.2

2 Bàu Bàng Cách Mạng Tháng Tám Nguyễn Tri Phương

1.7

1.2

3 Bùi Quốc Khánh Lò Chén Nguyễn Tri Phương + Đường 30/4

1.7

1.2

4 Cao Thắng Huỳnh Văn Lũy (Tạo lực 7) Đường XA3

1.0

1.1

5 Điện Biên Phủ (Tạo lực 1, trừ đất thuộc các KCN) Mỹ Phước – Tân Vạn Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2)

1.0

1.1

6 Đoàn Thị Liên Mẫu giáo Đoàn Thị Liên Lê Hồng Phong

1.7

1.2

7 Đường Chùa Hội Khánh BS Yersin Cty TNHH Hồng Đức

1.7

1.2

Cty TNHH Hồng Đức Cuối tuyến

1.6

1.2

8 Đường liên khu 11, 12 Bạch Đằng Huỳnh Văn Cù

1.6

1.2

9 Đường nội bộ khu dân cư Trường Chính trị

1.7

1.2

10 Đường nội bộ khu TĐC Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương

1.7

1.2

11 Đường từ 30/4 đến Lê Hồng Phong Đường 30/4 (Sân Banh) Lê Hồng Phong

1.7

1.2

12 Đường từ kho K8 đến Huỳnh Văn Lũy Hoàng Hoa Thám Huỳnh Văn Lũy

1.6

1.2

13 Đường vào Khu dân cư K8 Đại lộ Bình Dương Khu dân cư Thanh Lễ

1.7

1.2

14 Huỳnh Văn Nghệ Lê Hồng Phong Phú Lợi

1.7

1.2

15 Hữu Nghị Đường số 1 Định Hòa Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3)

1.0

1.1

Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) Đường N2 Hòa Lợi

1.0

1.1

16 Lê Duẩn Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3) Ranh Khu liên hợp (Hòa Lợi)

1.0

1.1

17 Lê Hồng Phong Cách Mạng Tháng Tám Võ Minh Đức

1.7

1.2

18 Lê Lai (trừ đất thuộc các KCN) Ranh KLH, KCN Phú Gia Ranh Hòa Lợi – Hòa Phú

1.0

1.1

19 Lê Thị Trung Huỳnh Văn Lũy Phú Lợi

1.7

1.2

20 Lò Chén Cách Mạng Tháng Tám Bàu Bàng

1.7

1.2

21 Lý Thái Tổ (Tạo Lực 4, trừ đất thuộc KCN Sóng Thần 3 và KCN Kim Huy) Điện Biên Phủ (Tạo lực 1) Huỳnh Văn Lũy (Tạo lực 7)

1.0

1.1

22 Mỹ Phước – Tân Vạn Nguyễn Văn Thành Ranh thị xã Thuận An

1.5

1.2

23 Ngô Văn Trị Đoàn Thị Liên Phú Lợi

1.7

1.2

24 Nguyễn Chí Thanh Ngã 3 Suối Giữa Cầu Ông Cộ

1.5

1.2

25 Nguyễn Đức Thuận Đại lộ Bình Dương Phạm Ngọc Thạch

1.5

1.2

26 Nguyễn Thị Minh Khai Phú Lợi Ranh Thuận An

1.7

1.2

27 Nguyễn Tri Phương Cầu Thủ Ngữ Đường 30/4

1.7

1.2

28 Nguyễn Văn Hỗn BS Yersin Âu Cơ

1.7

1.2

29 Nguyễn Văn Lên Huỳnh Văn Lũy Đoàn Thị Liên

1.7

1.2

30 Nguyễn Văn Linh (Tạo Lực 2, trừ đất thuộc KCN Kim Huy) Ranh Tân Vĩnh Hiệp Huỳnh Văn Lũy (Tạo Lực 7)

1.0

1.1

31 Phạm Hùng Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3) Ranh Khu liên hợp (Hòa Lợi)

1.0

1.1

32 Phạm Ngũ Lão nối dài Đại lộ Bình Dương Huỳnh Văn Lũy

1.5

1.2

33 Phạm Văn Đồng Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3) Ranh Khu liên hợp (Hòa Lợi)

1.0

1.1

34 Phú Lợi (ĐT-743) Nguyễn Thị Minh Khai Ranh Thuận An

1.7

1.2

35 Tôn Đức Thắng Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) Đường NH9 Khu Hòa Lợi

1.0

1.1

36 Tú Xương Cách Mạng Tháng Tám Nguyễn Văn Tiết

1.7

1.2

37 Trần Bình Trọng Cách Mạng Tháng Tám Đại lộ Bình Dương

1.7

1.2

38 Trần Ngọc Lên Đại lộ Bình Dương Cầu Cháy

1.5

1.2

39 Trần Phú Ranh Khu dân cư Chánh Nghĩa Đường 30/4

1.7

1.2

40 Trần Văn Ơn Phú Lợi Đại lộ Bình Dương

1.7

1.2

41 Trịnh Hoài Đức Ngô Văn Trị Cuối tuyến

1.7

1.2

42 Trường Chinh Huỳnh Văn Lũy (Tạo Lực 7) Đường số 9 Phú Chánh A

1.0

1.1

43 Võ Minh Đức Đường 30/4 Lê Hồng Phong

1.7

1.2

44 Võ Văn Kiệt (Tạo Lực 6, trừ đất thuộc KCN Sóng Thần 3) Điện Biên Phủ (Tạo lực 1) Huỳnh Văn Lũy (Tạo Lực 7)

1.0

1.1

Huỳnh Văn Lũy (Tạo Lực 7) Ranh Định Hòa – Hòa Phú

1.0

1.1

Ranh Định Hòa – Hòa Phú Đại lộ Bình Dương

1.0

1.1

45 Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.2

1.2

Bề rộng mặt đường từ 6m đến dưới 9m

1.2

1.2

Bề rộng mặt đường từ 4m đến dưới 6m

1.2

1.2

E. Đường loại 5:    

1 An Mỹ – Phú Mỹ (cũ An Mỹ) Huỳnh Văn Lũy Ranh Khu Công nghiệp Đại Đăng

1.3

1.2

2 An Mỹ – Phú Mỹ nối dài (cũ An Mỹ nối dài) An Mỹ – Phú Mỹ An Mỹ – Phú Mỹ nối dài, ĐX-002

1.3

1.2

3 Bùi Ngọc Thu Đại lộ Bình Dương Nguyễn Chí Thanh

1.3

1.2

Nguyễn Chí Thanh Hồ Văn Cống

1.3

1.2

4 Bùi Văn Bình Phú Lợi Mỹ Phước – Tân Vạn

1.3

1.2

5 Điện Biên Phủ (Tạo lực 1, đất thuộc các KCN) Mỹ Phước – Tân Vạn Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2)

1.0

1.1

6 Đồng Cây Viết Huỳnh Văn Lũy Đường N1 (KCN Đại Đăng)

1.3

1.2

7 Đường Khu Hoàng Hoa Thám Đường vào Khu dân cư K8 Phạm Ngũ Lão nối dài

1.3

1.2

8 Đường 1/12 (Đường vào nhà tù Phú Lợi) Phú Lợi Khu di tích nhà tù Phú Lợi

1.3

1.2

9 Đường vào Công ty Shijar Phú Lợi (ĐT-743) Cuối tuyến (giáp đường nhựa KDC ARECO)

1.3

1.2

10 Đường vào khu hành chính phường Hiệp An Phan Đăng Lưu Lê Chí Dân

1.3

1.2

11 ĐX-001 Mỹ Phước – Tân Vạn Phạm Ngọc Thạch

1.3

1.2

12 ĐX-002 Huỳnh Văn Lũy An Mỹ – Phú Mỹ nối dài

1.3

1.2

An Mỹ – Phú Mỹ nối dài Đồng Cây Viết

1.3

1.2

13 ĐX-003 Huỳnh Văn Lũy ĐX-001

1.3

1.2

14 ĐX-004 Huỳnh Văn Lũy ĐX-001

1.3

1.2

15 ĐX-005 Huỳnh Văn Lũy Nhà ông Khương

1.3

1.2

Nhà ông Khương ĐX-006

1.3

1.2

16 ĐX-006 ĐX-002 Khu liên hợp

1.3

1.2

17 ĐX-007 Huỳnh Văn Lũy ĐX-002

1.3

1.2

18 ĐX-008 ĐX-002 Nhà ông Chín Gốc

1.3

1.2

19 ĐX-009 Huỳnh Văn Lũy ĐX-002

1.3

1.2

20 ĐX-010 Huỳnh Văn Lũy ĐX-002

1.3

1.2

21 ĐX-011 Huỳnh Văn Lũy ĐX-002

1.3

1.2

22 ĐX-012 An Mỹ – Phú Mỹ nối dài Huỳnh Văn Lũy

1.3

1.2

23 ĐX-013 An Mỹ – Phú Mỹ ĐX-002

1.3

1.2

24 ĐX-014 An Mỹ – Phú Mỹ An Mỹ – Phú Mỹ nối dài

1.3

1.2

25 ĐX-015 Huỳnh Văn Lũy ĐX-014

1.3

1.2

26 ĐX-016 Huỳnh Văn Lũy ĐX-014

1.3

1.2

27 ĐX-017 Huỳnh Văn Lũy ĐX-014

1.3

1.2

28 ĐX-018 ĐX-014 An Mỹ – Phú Mỹ nối dài

1.3

1.2

29 ĐX-018 (nhánh) ĐX-018 ĐX-002

1.3

1.2

30 ĐX-019 ĐX-014 ĐX-002

1.3

1.2

31 ĐX-020 ĐX-021 Huỳnh Văn Lũy

1.3

1.2

32 ĐX-021 Huỳnh Văn Lũy An Mỹ – Phú Mỹ

1.3

1.2

33 ĐX-022 ĐX-023 An Mỹ – Phú Mỹ

1.3

1.2

34 ĐX-023 An Mỹ – Phú Mỹ ĐX-026

1.3

1.2

35 ĐX-023 (nhánh) ĐX-023 ĐX-025

1.3

1.2

36 ĐX-024 ĐX-022 ĐX-025

1.3

1.2

37 ĐX-025 Huỳnh Văn Lũy ĐX-002

1.3

1.2

38 ĐX-026 Huỳnh Văn Lũy Đồng Cây Viết

1.3

1.2

39 ĐX-027 Huỳnh Văn Lũy ĐX-026

1.3

1.2

ĐX-026 ĐX-002

1.3

1.2

40 ĐX-028 Huỳnh Văn Lũy Đồng Cây Viết

1.3

1.2

41 ĐX-029 ĐX-027 Đồng Cây Viết

1.3

1.2

42 ĐX-030 ĐX-026 ĐX-002

1.3

1.2

43 ĐX-031 ĐX-013 Khu tái định cư Phú Mỹ

1.3

1.2

44 ĐX-032 Đồng Cây Viết ĐX-033

1.3

1.2

45 ĐX-033 Đồng Cây Viết ĐX-038

1.3

1.2

46 ĐX-034 Đồng Cây Viết Mỹ Phước – Tân Vạn

1.3

1.2

47 ĐX-035 ĐX-034 Đồng Cây Viết

1.3

1.2

48 ĐX-036 Đồng Cây Viết ĐX-037

1.3

1.2

49 ĐX-037 Huỳnh Văn Lũy ĐX-034

1.3

1.2

50 ĐX-038 ĐX-034 KCN Đại Đăng

1.3

1.2

51 ĐX-039 ĐX-037 ĐX-038

1.3

1.2

52 ĐX-040 Phạm Ngọc Thạch Sân golf

1.3

1.2

53 ĐX-041 ĐX-043 ĐX-044

1.3

1.2

54 ĐX-042 ĐX-044 ĐX-043

1.3

1.2

55 ĐX-043 Phạm Ngọc Thạch ĐX-042

1.3

1.2

56 ĐX-044 Phạm Ngọc Thạch ĐX-043

1.3

1.2

57 ĐX-045 Huỳnh Văn Lũy Phạm Ngọc Thạch

1.3

1.2

58 ĐX-046 Huỳnh Văn Lũy ĐX-001

1.3

1.2

59 ĐX-047 ĐX-001 Phạm Ngọc Thạch

1.3

1.2

60 ĐX-048 Huỳnh Văn Lũy ĐX-001

1.3

1.2

61 ĐX-049 Huỳnh Văn Lũy Ông Út Gìn

1.3

1.2

62 ĐX-050 Huỳnh Văn Lũy Phạm Ngọc Thạch

1.3

1.2

63 ĐX-051 Phạm Ngọc Thạch Mỹ Phước – Tân Vạn

1.3

1.2

64 ĐX-052 Khu liên hợp ĐX-054

1.3

1.2

65 ĐX-054 An Mỹ – Phú Mỹ ĐX-013

1.3

1.2

66 ĐX-055 ĐX-001 Mỹ Phước – Tân Vạn

1.3

1.2

67 ĐX-056 ĐX-040 Xưởng Phạm Đức

1.3

1.2

68 ĐX-057 ĐX-040 Xưởng giấy

1.3

1.2

69 ĐX-058 ĐX-006 Khu liên hợp

1.3

1.2

70 ĐX-059 ĐX-054 Khu liên hợp

1.3

1.2

71 ĐX-060 ĐX-013 ĐX-002

1.3

1.2

72 ĐX-061 Nguyễn Văn Thành ĐX-062

1.3

1.2

73 ĐX-062 Nguyễn Văn Thành Ranh Khu liên hợp

1.3

1.2

74 ĐX-063 Truông Bồng Bông Ranh Khu liên hợp

1.3

1.2

75 ĐX-064 Nguyễn Văn Thành Ranh Khu liên hợp

1.3

1.2

76 ĐX-065 Nguyễn Văn Thành Trần Ngọc Lên

1.3

1.2

77 ĐX-066 Nguyễn Văn Thành ĐX-069

1.3

1.2

78 ĐX-067 Nguyễn Văn Thành ĐX-069

1.3

1.2

79 ĐX-068 Nguyễn Văn Thành ĐX-069

1.3

1.2

80 ĐX-069 Đại lộ Bình Dương ĐX-065

1.3

1.2

81 ĐX-070 Đại lộ Bình Dương Cuối tuyến

1.3

1.2

82 ĐX-071 Đại lộ Bình Dương ĐX-065

1.3

1.2

83 ĐX-072 Đại lộ Bình Dương ĐX-071

1.3

1.2

84 ĐX-073 Trần Ngọc Lên ĐX-071

1.3

1.2

85 ĐX-074 Đại lộ Bình Dương ĐX-073

1.3

1.2

86 ĐX-075 Trần Ngọc Lên ĐX-065

1.3

1.2

87 ĐX-076 Trần Ngọc Lên ĐX-081

1.3

1.2

88 ĐX-077 ĐX-082 ĐX-078

1.3

1.2

89 ĐX-078 Đại lộ Bình Dương Ranh Khu liên hợp

1.3

1.2

90 ĐX-079 ĐX-082 ĐX-078

1.3

1.2

91 ĐX-080 (KP1 – KP2) ĐX-082 Trần Ngọc Lên

1.3

1.2

92 ĐX-081 Đại lộ Bình Dương ĐX-082

1.3

1.2

93 ĐX-082 (Cây Dầu Đôi) Đại lộ Bình Dương Mỹ Phước – Tân Vạn

1.3

1.2

Mỹ Phước – Tân Vạn Mỹ Phước – Tân Vạn

1.3

1.2

Mỹ Phước – Tân Vạn Trần Ngọc Lên

1.3

1.2

94 ĐX-083 Đại lộ Bình Dương ĐX-082

1.3

1.2

95 ĐX-084 Đại lộ Bình Dương ĐX-083

1.3

1.2

96 ĐX-085 Khu hành chính phường Hiệp An, ĐX-087 Lê Chí Dân

1.3

1.2

97 ĐX-086 Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Chí Thanh

1.3

1.2

98 ĐX-087 Nguyễn Chí Thanh Khu Hành chính phường Hiệp An

1.3

1.2

99 ĐX-088 Đường khu hành chính Hiệp An Đại lộ Bình Dương

1.3

1.2

100 ĐX-089 Phan Đăng Lưu Khu Hành chính phường Hiệp An

1.3

1.2

101 ĐX-090 Phan Đăng Lưu Phan Đăng Lưu

1.3

1.2

102 ĐX-091 Khu Hành chính phường Hiệp An Đại lộ Bình Dương

1.3

1.2

103 ĐX-092 ĐX-088 Phan Đăng Lưu

1.3

1.2

104 ĐX-093 Phan Đăng Lưu ĐX-091

1.3

1.2

105 ĐX-094 Phan Đăng Lưu ĐX-095

1.3

1.2

106 ĐX-095 Phan Đăng Lưu Nguyễn Chí Thanh

1.3

1.2

107 ĐX-096 Nguyễn Chí Thanh Huỳnh Thị Chấu

1.3

1.2

108 ĐX-097 Phan Đăng Lưu Bùi Ngọc Thu

1.3

1.2

109 ĐX-098 Huỳnh Thị Chấu Bùi Ngọc Thu

1.3

1.2

110 ĐX-099 ĐX-095 Bùi Ngọc Thu

1.3

1.2

111 ĐX-100 Phan Đăng Lưu Phan Đăng Lưu

1.3

1.2

112 ĐX-101 ĐX-102 Đại lộ Bình Dương

1.3

1.2

113 ĐX-102 ĐX-101 Nguyễn Chí Thanh

1.3

1.2

114 Mội Thầy Thơ (ĐX-103) Bùi Ngọc Thu ĐX-105

1.3

1.2

115 Đường Mội Chợ (ĐX-104) Bùi Ngọc Thu Đại lộ Bình Dương

1.3

1.2

116 ĐX-105 Đại lộ Bình Dương Đại lộ Bình Dương

1.3

1.2

117 ĐX-106 ĐX-101 Đại lộ Bình Dương

1.3

1.2

118 ĐX-108 Huỳnh Thị Hiếu Tư Bẹt

1.2

1.1

119 ĐX-109 Nguyễn Chí Thanh Bà Quý

1.2

1.1

120 ĐX-110 Văn phòng khu phố 9 Huỳnh Thị Hiếu

1.2

1.1

121 ĐX-111 Nguyễn Chí Thanh Văn phòng khu phố 8

1.2

1.1

122 ĐX-112 Nguyễn Chí Thanh Huỳnh Thị Hiếu

1.2

1.1

123 ĐX-113 ĐX-133 ĐX-117

1.2

1.1

124 ĐX-114 Bờ bao Hoàng Đình Bôi

1.2

1.1

125 ĐX-115 Lê Chí Dân Ông Sam

1.2

1.1

126 ĐX-117 Phan Đăng Lưu ĐX-119

1.2

1.1

127 ĐX-118 Phan Đăng Lưu 6 Mai

1.2

1.1

128 ĐX-119 Phan Đăng Lưu 2 Ha (Lê Chí Dân)

1.2

1.1

129 ĐX-120 Huỳnh Thị Hiếu 8 Vân

1.2

1.1

130 ĐX-121 Huỳnh Thị Hiếu Cầu ông Bồi

1.2

1.1

131 ĐX-122 6 Én 2 Phen

1.2

1.1

132 ĐX-123 Huỳnh Thị Hiếu Ông 2 Xe

1.2

1.1

133 ĐX-124 Lê Chí Dân Huỳnh Thị Hiếu

1.2

1.1

Huỳnh Thị Hiếu Rạch Bầu

1.1

1.1

134 ĐX-125 Huỳnh Thị Hiếu Cuối tuyến

1.2

1.1

135 ĐX-126 Huỳnh Thị Hiếu 4 Thanh

1.2

1.1

136 ĐX-127 Lê Chí Dân Cuối tuyến

1.2

1.1

137 ĐX-128 Huỳnh Thị Hiếu Cầu 3 Tuội

1.2

1.1

138 ĐX-129 Huỳnh Thị Hiếu Út Văn

1.2

1.1

139 ĐX-130 Phan Đăng Lưu 7 Xuyển

1.2

1.1

140 ĐX-131 Lê Chí Dân Ông 8 Trình

1.2

1.1

141 ĐX-132 Lê Chí Dân Huỳnh Thị Hiếu

1.2

1.1

142 ĐX-133 Phan Đăng Lưu Lê Chí Dân

1.2

1.1

143 ĐX-134 Lê Chí Dân 7 Đài

1.2

1.1

144 ĐX-139 Phan Đăng Lưu Bà Chè

1.2

1.1

145 ĐX-141 Cổng Đình Cầu ván

1.2

1.1

146 ĐX-142 Nguyễn Chí Thanh Trường Đông Nam

1.3

1.2

147 ĐX-143 Nguyễn Chí Thanh Hồ Văn Cống

1.3

1.2

148 ĐX-144 Nguyễn Chí Thanh Hồ Văn Cống

1.3

1.2

149 ĐX-145 Nguyễn Chí Thanh Bùi Ngọc Thu

1.3

1.2

150 ĐX-146 Phan Đăng Lưu Lê Chí Dân

1.3

1.2

151 ĐX-148 Lê Văn Tách Lê Chí Dân

1.3

1.2

152 ĐX-149 Lê Văn Tách Lê Chí Dân

1.3

1.2

153 ĐX-150 Hồ Văn Cống Lê Văn Tách

1.3

1.2

154 Hồ Văn Cống Đại lộ Bình Dương Phan Đăng Lưu

1.3

1.2

155 Huỳnh Thị Chấu Bùi Ngọc Thu Phan Đăng Lưu

1.3

1.2

156 Huỳnh Thị Hiếu Nguyễn Chí Thanh Rạch Bến Chành

1.3

1.2

157 Hữu Nghị Phạm Văn Đồng Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5)

1.0

1.1

158 Lạc Long Quân Nguyễn Văn Tiết Tiểu chủng viện Thiên Chúa giáo (trường Đảng cũ)

1.3

1.2

159 Lê Chí Dân Đại lộ Bình Dương Nguyễn Chí Thanh

1.3

1.2

Nguyễn Chí Thanh Hồ Văn Cống

1.3

1.2

160 Lê Lai (đất thuộc các KCN) Ranh KLH, KCN Phú Gia Ranh Hòa Lợi – Hòa Phú

1.0

1.1

161 Lê Văn Tách Hồ Văn Cống Cuối tuyến

1.3

1.2

162 Lò Lu Hồ Văn Cống Lê Chí Dân

1.3

1.2

163 Lý Thái Tổ (Tạo Lực 4, đất thuộc KCN Sóng Thần 3 và KCN Kim Huy) Điện Biên Phủ (Tạo lực 1) Huỳnh Văn Lũy (Tạo lực 7)

1.0

1.1

164 Lý Tự Trọng Nguyễn Tri Phương Phan Bội Châu

1.3

1.2

165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đất thuộc KCN Mapletree) Võ Nguyên Giáp (Tạo Lực 5) NT9 (Khu liên hợp)

1.2

1.1

166 Nguyễn Thái Bình Mỹ Phước – Tân Vạn Ranh Thuận An

1.3

1.2

167 Nguyễn Văn Cừ Huỳnh Văn Cù Lê Chí Dân

1.3

1.2

168 Nguyễn Văn Linh (Tạo Lực 2, đất thuộc các KCN) Ranh Tân Vĩnh Hiệp Huỳnh Văn Lũy (Tạo Lực 7)

1.0

1.1

Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5) Ranh Hòa Lợi

1.0

1.1

169 Nguyễn Văn Lộng Đại Lộ Bình Dương Huỳnh Văn Cù

1.3

1.2

170 Nguyễn Văn Trỗi (Đường nhà ông mười Giỏi) Nguyễn Tri Phương Sông Sài Gòn

1.3

1.2

171 Phạm Hùng Tôn Đức Thắng Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3)

1.0

1.1

172 Phạm Văn Đồng (đất thuộc KCN Mapletree) Tôn Đức Thắng Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3)

1.0

1.1

173 Phan Bội Châu Võ Minh Đức Cảng Bà Lụa

1.3

1.2

174 Phan Đăng Lưu Đại lộ Bình Dương Nguyễn Chí Thanh

1.3

1.2

Nguyễn Chí Thanh Huỳnh Thị Hiếu

1.3

1.2

175 Tôn Đức Thắng (đất thuộc KCN Mapletree) Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Tạo lực 3) Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5)

1.0

1.1

176 Trần Ngọc Lên Cầu Cháy Huỳnh Văn Luỹ

1.3

1.2

177 Truông Bồng Bông Nguyễn Văn Thành Nghĩa trang Truông Bồng Bông

1.3

1.2

178 Võ Nguyên Giáp (Tạo lực 5, đất thuộc KCN VSIP 2 và KCN Mapletree) Ranh Khu liên hợp (Hòa Lợi) Ranh Khu liên hợp (Phú Chánh)

1.0

1.1

179 Võ Văn Kiệt (Tạo Lực 6, đất thuộc KCN Sóng Thần 3) Đường D1 KCN Sóng Thần 3 Đường D2 KCN Sóng Thần 3

1.0

1.1

180 Xóm Guốc Phan Bội Châu Lý Tự Trọng

1.3

1.2

181 Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.0

1.0

Bề rộng mặt đường từ 6m đến dưới 9m

1.0

1.0

Bề rộng mặt đường từ 4m đến dưới 6m

1.0

1.0

182 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 1

1.3

1.2

183 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 1

1.3

1.2

184 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 2

1.3

1.2

185 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 2

1.3

1.2

186 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 3

1.3

1.2

187 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 3

1.3

1.2

188 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 4

1.3

1.2

189 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 4

1.3

1.2

190 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 5 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.3

1.2

191 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 5 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.3

1.2

II. THỊ XÃ THUẬN AN:    

A. Đường loại 1:    

1 Đỗ Hữu Vị Cách Mạng Tháng Tám Trưng Nữ Vương

2.3

1.5

2 Cách Mạng Tháng Tám (cũ ĐT-745) Tua 18 Ngã 3 Cây Liễu

2.3

1.5

Cầu Bà Hai Ngã 4 Cầu Cống

2.3

1.5

3 Hoàng Hoa Thám Tua 18 Cầu Phan Đình Phùng

2.3

1.5

4 Nguyễn Trãi Đại lộ Bình Dương Cách Mạng Tháng Tám

2.3

1.5

5 Nguyễn Văn Tiết Cách Mạng Tháng Tám Đại lộ Bình Dương

2.3

1.5

6 Phan Đình Phùng Cầu Phan Đình Phùng Cách Mạng Tháng Tám

2.3

1.5

7 Thủ Khoa Huân Cách Mạng Tháng Tám Ngã 3 Dốc Sỏi

2.3

1.5

8 Trưng Nữ Vương Phan Đình Phùng Cách Mạng Tháng Tám

2.3

1.5

B. Đường loại 2:    

1 Cách Mạng Tháng Tám (cũ ĐT-745) Ngã 3 Mũi Tàu Tua 18

2.0

1.5

Ngã 3 Cây Liễu Ngã 3 Nhà Đỏ

2.0

1.5

Ngã 4 Cầu Cống Ranh Thủ Dầu Một

2.0

1.5

2 Cầu Sắt Tua 18 Cầu Phú Long cũ

2.0

1.5

3 Châu Văn Tiếp Đỗ Thành Nhân Cầu Sắt

2.0

1.5

4 Đồ Chiểu Cầu Sắt Thủ Khoa Huân

2.0

1.5

5 Đỗ Hữu Vị Trưng Nữ Vương Châu Văn Tiếp

2.0

1.5

6 Gia Long Cách Mạng Tháng Tám Cà phê Thùy Linh

2.0

1.5

7 Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng Tám Đồ Chiểu

2.0

1.4

8 Nguyễn Huệ Cách Mạng Tháng Tám Châu Văn Tiếp

2.0

1.5

9 Pasteur Cách Mạng Tháng Tám Châu Văn Tiếp

2.0

1.5

10 Thủ Khoa Huân Ngã 3 Dốc Sỏi Ngã 4 Hòa Lân

2.0

1.4

11 Trần Quốc Tuấn Trưng Nữ Vương Châu Văn Tiếp

2.0

1.5

12 Trương Vĩnh Ký Đỗ Thành Nhân Nguyễn Huệ

2.0

1.5

13 Võ Tánh Cách Mạng Tháng Tám Đồ Chiểu

2.0

1.4

C. Đường loại 3:    

1 Cách Mạng Tháng Tám (cũ ĐT-745) Cầu Bà Hai Ranh Hưng Định – Bình Nhâm

1.7

1.4

Ranh Hưng Định – Bình Nhâm Ranh Bình Nhâm – Lái Thiêu

1.7

1.4

2 Châu Văn Tiếp Cầu Sắt Sông Sài Gòn

1.9

1.4

3 Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) Ranh Thủ Dầu Một Ranh thành phố Hồ Chí Minh

1.9

1.4

4 Đỗ Thành Nhân Nguyễn Trãi Châu Văn Tiếp

1.9

1.4

5 Đông Cung Cảnh Châu Văn Tiếp Cách Mạng Tháng Tám

1.9

1.4

6 Đông Nhì Phan Chu Trinh Nguyễn Văn Tiết

1.9

1.4

7 ĐT-743 Ranh Thủ Dầu Một Ranh Bình Chuẩn – An Phú

1.9

1.5

Ranh Bình Chuẩn – An Phú Ranh KCN Bình Chiểu

1.9

1.5

8 ĐT-746 (Hoa Sen) Ngã 3 Bình Qưới Ranh thị xã Tân Uyên

1.9

1.4

9 ĐT-747B Ngã 4 chùa Thầy Thỏ Ranh Thái Hòa (hướng về Chợ Tân Ba)

1.7

1.4

Ngã 4 chùa Thầy Thỏ Ranh phường Tân Phước Khánh

1.7

1.4

10 Đường 3 tháng 2 (cũ Lái Thiêu 56) Nguyễn Trãi Đông Nhì

1.9

1.4

11 Đường dẫn cầu Phú Long Đại lộ Bình Dương Sông Sài Gòn

1.9

1.4

12 Đường vào Thạnh Bình Ngã 4 Cống Ranh KDC An Thạnh

1.9

1.4

13 Hồ Văn Mên (cũ đường Ngã 4 An Sơn đi Đại lộ Bình Dương) Cách Mạng Tháng Tám Đại lộ Bình Dương

1.9

1.4

14 Lái Thiêu 45 Nguyễn Văn Tiết Đông Nhì

1.9

1.4

15 Lê Văn Duyệt Châu Văn Tiếp Cách Mạng Tháng Tám

1.9

1.4

16 Mỹ Phước – Tân Vạn Ranh Thủ Dầu Một Ranh Bình Chuẩn – Thuận Giao

1.9

1.4

Ranh Bình Chuẩn – Thuận Giao Ranh Dĩ An

1.9

1.4

17 Nguyễn Chí Thanh (cũ Triệu Thị Trinh) Đường nhà thờ Búng Thạnh Bình

1.9

1.4

18 Nguyễn Thị Minh Khai Ranh Thủ Dầu Một Đại lộ Bình Dương

1.9

1.4

19 Nội bộ KDC Thạnh Bình (đã hoàn chỉnh về kết cấu hạ tầng)

1.9

1.4

20 Phan Chu Trinh Đông Nhì Lê Văn Duyệt

1.9

1.4

21 Phan Thanh Giản Phan Đình Phùng Ngã 4 Lê Văn Duyệt

1.9

1.4

Ngã 4 Lê Văn Duyệt Cách Mạng Tháng Tám

1.9

1.4

22 Thủ Khoa Huân (Thuận Giao – Bình Chuẩn) Ngã tư Hòa Lân Ngã 4 Bình Chuẩn

1.9

1.4

23 Bình Chuẩn – Tân Phước Khánh (ĐH-403) Ngã 4 Bình Chuẩn Ranh phường Tân Phước Khánh

1.9

1.4

D. Đường loại 4:    

1 An Thạnh 06 Cách Mạng Tháng Tám Rầy xe lửa

1.7

1.4

2 An Thạnh 10 Cách Mạng Tháng Tám An Thạnh 24

1.7

1.4

3 An Thạnh 16 Cách Mạng Tháng Tám Rạch Búng

1.7

1.4

4 An Thạnh 17 Cách Mạng Tháng Tám Rạch Búng

1.7

1.4

5 An Thạnh 19 Cách Mạng Tháng Tám Rạch Búng

1.7

1.4

6 An Thạnh 20 Cách Mạng Tháng Tám Rầy xe lửa

1.7

1.4

7 An Thạnh 21 Cách Mạng Tháng Tám Thạnh Quý

1.7

1.4

8 An Thạnh 22 Hồ Văn Mên Nhà ông tám Trên

1.7

1.4

9 An Thạnh 23 Hồ Văn Mên Nhà ông Thành

1.7

1.4

10 An Thạnh 24 Hồ Văn Mên Ranh Thủ Dầu Một

1.7

1.4

11 An Thạnh 29 Hồ Văn Mên Rạch Suối Cát

1.7

1.4

12 An Thạnh 34 Hồ Văn Mên Rạch Mương Trâm

1.7

1.4

13 An Thạnh 39 Thạnh Quý Ranh Hưng Định – An Sơn

1.7

1.4

14 An Thạnh 42 Thạnh Quý Hưng Định 06

1.7

1.4

15 An Thạnh 46 Đồ Chiểu Vựa Bụi

1.7

1.4

16 An Thạnh 47 Thạnh Bình Nhà Út Lân

1.7

1.4

17 An Thạnh 50 Thạnh Bình Nhà Bà Cam

1.7

1.4

18 An Thạnh 54 Thạnh Bình Nhà ông Tư Mở

1.7

1.4

19 An Thạnh 61 Thủ Khoa Huân Trường Mẫu giáo Hoa Mai

1.7

1.4

20 An Thạnh 64 Thủ Khoa Huân Đường Nhà thờ Búng

1.7

1.4

21 An Thạnh 66 Thủ Khoa Huân An Thạnh 68

1.7

1.4

22 An Thạnh 68 Thủ Khoa Huân An Thạnh 66

1.7

1.4

23 An Thạnh 69 Thủ Khoa Huân Chùa Thiên Hoà

1.7

1.4

24 An Thạnh 72 Thủ Khoa Huân Ranh Hưng Định

1.7

1.4

25 An Thạnh 73 Thủ Khoa Huân Ranh Hưng Định

1.7

1.4

26 Bình Đức (cũ Đường vào nhà thờ Lái Thiêu) Cách Mạng Tháng Tám Phan Thanh Giản

1.7

1.4

27 Bình Hòa 24
(Bình Hòa 22)
Đồng An KCN Đồng An

1.7

1.5

28 Bình Hòa 25
(Bình Hòa 20)
ĐT-743C Công ty P&G

1.7

1.5

29 Bình Hòa 26
(Bình Hòa 21)
ĐT-743C KCN Đồng An

1.7

1.5

30 Bình Hòa 27
(Đường Lô 11)
ĐT-743C Bình Hòa 25

1.7

1.5

31 Bình Hòa 28
(Đường Lô 12)
ĐT-743C Bình Hòa 25

1.7

1.5

32 Bình Hòa 29
(Đường Lô 13)
ĐT-743C Bình Hòa 25

1.7

1.5

33 Bình Hòa 30
(Đường Lô 14A)
ĐT-743C Bình Hòa 25

1.7

1.5

34 Bình Hòa 31
(Đường Lô 14B)
ĐT-743C Bình Hòa 25

1.7

1.5

35 Bình Hòa 32
(Đường Lô 15)
ĐT-743C Bình Hòa 25

1.7

1.5

36 Bình Hòa 33
(Đường Lô 16)
ĐT-743C Bình Hòa 25

1.7

1.5

37 Bùi Hữu Nghĩa
(Bình Đức – Bình Đáng)
Đại lộ Bình Dương Nguyễn Du

1.7

1.4

38 Bùi Thị Xuân (cũ An Phú – Thái Hòa) Ngã 6 An Phú Ranh Thị xã Tân Uyên (Thái Hòa)

1.7

1.5

39 Chòm Sao Đại lộ Bình Dương Ranh Thuận Giao – Hưng Định

1.7

1.4

Ranh Thuận Giao – Hưng Định Đường Nhà thờ Búng

1.7

1.4

40 Đi vào hồ tắm Bạch Đằng Nguyễn Trãi Rạch Lái Thiêu

1.7

1.4

41 Đồng An (Tỉnh lộ 43, Gò Dưa – Tam Bình) ĐT-743C Ranh Bình Chiểu (Thủ Đức)

1.7

1.4

42 ĐT-743C
(Lái Thiêu – Dĩ An)
Ngã 4 cầu ông Bố Ngã tư 550

1.7

1.4

43 Đường 22 tháng 12 (Thuận Giao – An Phú + Đất Thánh) Thủ Khoa Huân Đại lộ Bình Dương

1.7

1.4

Đại Lộ Bình Dương Ngã 6 An Phú

1.7

1.4

44 Đường 3 tháng 2 (cũ đường đi Sân vận động + đường vào xí nghiệp 3/2 + đường Liên xã) Nguyễn Trãi Giáp Trường tiểu học Phan Chu Trinh

1.7

1.4

Đông Nhì Nguyễn Văn Tiết

1.7

1.4

Nguyễn Văn Tiết Trương Định

1.7

1.4

45 Đường Nhà thờ Búng Cầu Bà Hai Thủ Khoa Huân

1.7

1.4

46 Đường vào Quảng Hòa Xương Nguyễn Trãi Đại lộ Bình Dương

1.7

1.4

47 Gia Long (nối dài) Cách Mạng Tháng Tám Đại lộ Bình Dương

1.7

1.5

48 Hồ Văn Mên (cũ Hương lộ 9) Ngã 4 An Sơn Giáp ranh An Sơn

1.7

1.4

49 Lái Thiêu 01 Nguyễn Văn Tiết Lái Thiêu 21

1.7

1.5

50 Lái Thiêu 02 Lái Thiêu 01 Lái Thiêu 09

1.7

1.5

51 Lái Thiêu 03 Lái Thiêu 01 Lái Thiêu 09

1.7

1.5

52 Lái Thiêu 04 Lái Thiêu 01 Lái Thiêu 09

1.7

1.5

53 Lái Thiêu 05 Lái Thiêu 01 Lái Thiêu 09

1.7

1.5

54 Lái Thiêu 06 Lái Thiêu 01 Lái Thiêu 09

1.7

1.5

55 Lái Thiêu 07 Lái Thiêu 01 Lái Thiêu 09

1.7

1.5

56 Lái Thiêu 08 Lái Thiêu 01 Lái Thiêu 09

1.7

1.5

57 Lái Thiêu 09 Nguyễn Văn Tiết Lái Thiêu 21

1.7

1.5

58 Lái Thiêu 10 Lái Thiêu 09 Lái Thiêu 14

1.7

1.5

59 Lái Thiêu 11 Lái Thiêu 09 Lái Thiêu 14

1.7

1.5

60 Lái Thiêu 12 Lái Thiêu 09 Lái Thiêu 14

1.7

1.5

61 Lái Thiêu 13 Lái Thiêu 09 Lái Thiêu 14

1.7

1.5

62 Lái Thiêu 14 Nguyễn Văn Tiết Lái Thiêu 21

1.7

1.5

63 Lái Thiêu 15 Lái Thiêu 14 Cuối hẻm

1.7

1.5

64 Lái Thiêu 16 Lái Thiêu 14 Cuối hẻm

1.7

1.5

65 Lái Thiêu 17 Lái Thiêu 14 Đại lộ Bình Dương

1.7

1.5

66 Lái Thiêu 18 Lái Thiêu 14 Cuối hẻm

1.7

1.5

67 Lái Thiêu 19 Lái Thiêu 14 Cuối hẻm

1.7

1.5

68 Lái Thiêu 20 Lái Thiêu 14 Cuối hẻm

1.7

1.5

69 Lái Thiêu 21 Lái Thiêu 01 Lái Thiêu 17

1.7

1.5

70 Lái Thiêu 27 Cách Mạng Tháng Tám Liên xã

1.7

1.4

71 Lái Thiêu 39 Đông Nhì Cuối hẻm (Lò ông Muối)

1.7

1.4

72 Lái Thiêu 41 Đông Nhì Lái Thiêu 45 (Đường D3)

1.7

1.4

73 Lái Thiêu 47 Đông Nhì Khu liên hợp (Gò cát)

1.7

1.4

74 Lái Thiêu 49 Đông Nhì Khu liên hợp (Gò cát)

1.7

1.4

75 Lái Thiêu 50 Đông Nhì Khu liên hợp (Gò cát)

1.7

1.4

76 Lái Thiêu 51 Đông Nhì Khu liên hợp (Gò cát)

1.7

1.4

77 Lái Thiêu 52 Đường 3 tháng 2 Đường Chùa Thới Hưng Tự

1.7

1.4

78 Lái Thiêu 53 Đường 3 tháng 2 Đông Nhì

1.7

1.4

79 Lái Thiêu 58 Nguyễn Trãi Đông Nhì

1.7

1.4

80 Lái Thiêu 60 Phan Thanh Giãn Đê bao

1.7

1.4

81 Lái Thiêu 64 Bình Đức Cuối hẻm (Lò Vương Phẩm)

1.7

1.4

82 Lái Thiêu 67 Phan Thanh Giãn Giáp hẻm cầu Đình

1.7

1.4

83 Lái Thiêu 69 Lê Văn Duyệt Chùa Ông Bổn

1.7

1.4

84 Lái Thiêu 82 Nguyễn Trãi Cuối hẻm

1.7

1.4

85 Lái Thiêu 96 (Đường Đình Phú Long) Cách Mạng Tháng Tám Đê bao

1.7

1.4

86 Lái Thiêu 107 Cách Mạng Tháng Tám Cuối hẻm (Nhà hưu dưỡng)

1.7

1.4

87 Lái Thiêu 114 Đại lộ Bình Dương Rạch cầu Miễu

1.7

1.4

88 Lê Thị Trung (cũ An Phú – Bình Chuẩn) Thủ Khoa Huân Đường 22 tháng 12

1.7

1.4

89 Nguyễn Chí Thanh (Rầy xe lửa cũ) Thạnh Bình Hồ Văn Mên

1.7

1.4

90 Nguyễn Du
(Bình Hòa – An Phú)
Ngã 3 Cửu Long Công ty Rosun

1.7

1.4

91 Nguyễn Hữu Cảnh (cũ Bà Rùa) Thủ Khoa Huân Đường Nhà thờ Búng

1.7

1.4

92 Nhánh rẽ Đông Nhì Đông Nhì Đại lộ Bình Dương

1.7

1.4

93 Phó Đức Chính Hoàng Hoa Thám Sông Sài Gòn

1.7

1.4

94 Thạnh Phú – Thạnh Quý Hồ Văn Mên Thạnh Quý

1.7

1.4

95 Thạnh Quý Cầu Sắt An Thạnh Hồ Văn Mên

1.7

1.4

96 Thạnh Quý – Hưng Thọ Thạnh Quý Giáp ranh Hưng Định

1.7

1.4

97 Tổng Đốc Phương Gia Long Hoàng Hoa Thám

1.7

1.4

98 Trương Định (đường vào chùa Thầy Sửu) Cách Mạng Tháng Tám Nguyễn Hữu Cảnh

1.7

1.4

99 Vựa Bụi Cách Mạng Tháng Tám Rạch Búng

1.7

1.4

100 Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.7

1.5

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.7

1.5

E. Đường loại 5:    

1 An Phú 01 ĐT-743 Bùi Thị Xuân

1.5

1.4

2 An Phú 02 Trần Quang Diệu An Phú 09

1.5

1.4

3 An Phú 03
(cũ Mẫu Giáo)
ĐT-743 Lê Thị Trung

1.5

1.4

4 An Phú 04
(cũ An Phú 03)
ĐT-743 Lê Thị Trung

1.5

1.4

5 An Phú 05
(cũ Nhà máy nước)
Bùi Thị Xuân An Phú 09

1.5

1.4

6 An Phú 06
(cũ An Phú Bình Hòa)
Ngã 6 An Phú An Phú 26

1.5

1.4

An Phú 26 An Phú 12

1.5

1.4

7 An Phú 07 Trần Quang Diệu Ranh An Phú – Tân Đông Hiệp

1.5

1.4

8 An Phú 09 (Ranh An Phú Tân Bình) Trần Quang Diệu Ranh An Phú – Tân Đông Hiệp

1.5

1.4

9 An Phú 10 ĐT-743 Nguyễn Văn Trỗi

1.5

1.4

10 An Phú 11 Lê Thị Trung Thuận An Hòa

1.5

1.4

11 An Phú 12 An Phú 26 An Phú 06

1.5

1.4

12 An Phú 13 (cũ Đường vào C.ty Giày Gia Định) Lê Thị Trung Thuận An Hòa

1.5

1.4

13 An Phú 15 (cũ Nhánh Miễu Nhỏ) Phan Đình Giót Công ty Hiệp Long

1.5

1.4

14 An Phú 17 (cũ Đường vào Đình Vĩnh Phú) Lê Thị Trung Từ Văn Phước

1.5

1.4

15 An Phú 18 (cũ Làng du lịch Sài Gòn) ĐT-743 Từ Văn Phước

1.5

1.4

16 An Phú 19 (cũ Ranh An Phú Bình Chuẩn) ĐT-743 Bùi Thị Xuân

1.5

1.4

17 An Phú 20 Bùi Thị Xuân Công ty Hiệp Long

1.5

1.4

18 An Phú 23 Lê Thị Trung Công ty Phúc Bình Long

1.5

1.4

19 An Phú 24 Lê Thị Trung Công ty cơ khí Bình Chuẩn

1.5

1.4

20 An Phú 25 (cũ Xóm Cốm) ĐT-743 Trần Quang Diệu

1.5

1.4

21 An Phú 26 (đường đất Khu phố 2) An Phú 12 An Phú 06

1.5

1.4

22 An Phú 27 ĐT-743 KDC An Phú

1.5

1.4

23 An Phú 28 ĐT-743 An Phú 25

1.5

1.4

24 An Phú 29 (cũ MaiCo) Đường 22 tháng 12 Mỹ Phước – Tân Vạn

1.5

1.4

25 An Phú 30 Đường 22 tháng 12 KDC Việt – Sing

1.5

1.4

26 An Phú 31 Chu Văn An An Phú 29

1.5

1.4

27 An Phú 32 Đường 22 tháng 12 Nhà ông 8 Bê

1.5

1.4

28 An Phú 33 Chu Văn An Thuận An Hòa

1.5

1.4

29 An Phú 34 ĐT-743 KCN VSIP

1.5

1.4

30 An Thạnh 15 Cách Mạng Tháng Tám Rạch Búng

1.5

1.4

31 An Thạnh 26 Hồ Văn Mên Nhà 8 Hòa

1.5

1.4

32 An Thạnh 55 Thạnh Bình Nguyễn Chí Thanh

1.5

1.4

33 Bế Văn Đàn (Bình Nhâm 01) Cách Mạng Tháng Tám Đê bao

1.5

1.4

34 Bình Chuẩn 01 Nhà Lộc Hải Út Rẻ

1.5

1.4

35 Bình Chuẩn 02 Nhà ông Cảnh Nhà ông Hậu

1.5

1.4

36 Bình Chuẩn 03 ĐT-743 Nhà ông 6 Lưới

1.5

1.4

37 Bình Chuẩn 04 Nhà ông Đổ Nhà bà Sanh

1.5

1.4

38 Bình Chuẩn 07 ĐT-743 Nhà ông Hiệu

1.5

1.4

39 Bình Chuẩn 08 Nhà ông Ná Nhà ông Hiệu

1.5

1.4

40 Bình Chuẩn 09 Nhà Út Khe Bình Chuẩn 03

1.5

1.4

41 Bình Chuẩn 10 Nhà Út Dầy Bình Chuẩn 16

1.5

1.4

42 Bình Chuẩn 11 ĐT-746 Nhà ông Hiệu

1.5

1.4

43 Bình Chuẩn 12 Xí nghiệp Duy Linh Đất Ba Hòn

1.5

1.4

44 Bình Chuẩn 13 ĐT-743 Sân bóng xã

1.5

1.4

45 Bình Chuẩn 14 Nhà ông Trọng Nhà ông Thạch

1.5

1.4

46 Bình Chuẩn 15 Nhà bà Hồng Bình Chuẩn 17

1.5

1.4

47 Bình Chuẩn 16 Nhà ông Sang Bình Chuẩn 19

1.5

1.4

48 Bình Chuẩn 17 Đất ông Minh Ranh Tân Uyên

1.5

1.4

49 Bình Chuẩn 18 ĐT-743 Đình Bình Chuẩn

1.5

1.4

50 Bình Chuẩn 19 Công ty Cao Nguyên Đường Tổng Cty Becamex

1.5

1.4

51 Bình Chuẩn 20 ĐT-743 Đất ông Minh

1.5

1.4

52 Bình Chuẩn 21 ĐT-743 Nhà ông Phúc

1.5

1.4

53 Bình Chuẩn 22 ĐT-743 Bình Chuẩn 19

1.5

1.4

54 Bình Chuẩn 23 Nhà ông Đen Nhà ông Kịch

1.5

1.4

55 Bình Chuẩn 24 Nhà ông Châu Nhà ông Mười Chậm

1.5

1.4

56 Bình Chuẩn 25 ĐT-743 Nhà ông Mung

1.5

1.4

57 Bình Chuẩn 26 Tiệm sửa xe Hiệp Nhà ông Chín Thậm

1.5

1.4

58 Bình Chuẩn 27 Thủ Khoa Huân Nhà bà Thửng

1.5

1.4

59 Bình Chuẩn 28 ĐT-743 Đường đất đi An Phú

1.5

1.4

60 Bình Chuẩn 29 ĐT-743 Nhà bà Hoàng

1.5

1.4

61 Bình Chuẩn 30 Thủ Khoa Huân Đường đất đi An Phú

1.5

1.4

62 Bình Chuẩn 31 ĐT-743 Ranh Tân Uyên

1.5

1.4

63 Bình Chuẩn 32 ĐT-743 Đất ông Vàng

1.5

1.4

64 Bình Chuẩn 33 ĐT-743 Công ty Trần Đức

1.5

1.4

65 Bình Chuẩn 34 Nhà ông Đường Nhà ông 3 Xẻo

1.5

1.4

66 Bình Chuẩn 35 ĐT-743 Đất ông Hát

1.5

1.4

67 Bình Chuẩn 36 ĐT-743 Bình Chuẩn 67

1.5

1.4

68 Bình Chuẩn 38 Nhà bà Nôi Xưởng Út Tân

1.5

1.4

69 Bình Chuẩn 39 ĐT-743 Đất ông Tẫu

1.5

1.4

70 Bình Chuẩn 40 ĐT-743 Công ty Longlin

1.5

1.4

71 Bình Chuẩn 41 Thủ Khoa Huân Xí nghiệp Kiến Hưng

1.5

1.4

72 Bình Chuẩn 42 Bình Chuẩn – Tân Khánh Công ty Cao Nguyên

1.5

1.4

73 Bình Chuẩn 43 Bình Chuẩn – Tân Khánh Giáp Lò ông Trung

1.5

1.4

74 Bình Chuẩn 44 Bình Chuẩn – Tân Khánh Lò Gốm ông Phong

1.5

1.4

75 Bình Chuẩn 45 ĐT-743 Công ty Trung Nam

1.5

1.4

76 Bình Chuẩn 46 Nhà bà Tý Nhà bà Mánh

1.5

1.4

77 Bình Chuẩn 47 Nhà ông Liếp Nhà bà Mòi

1.5

1.4

78 Bình Chuẩn 50 Nhà ông Vui Nhà 8 Mía

1.5

1.4

79 Bình Chuẩn 53 ĐT-743 Công ty Gia Phát II

1.5

1.4

80 Bình Chuẩn 54 ĐT-743 Ông Biết

1.5

1.4

81 Bình Chuẩn 55 Nhà ông Tuấn Nhà ông Nhiều

1.5

1.4

82 Bình Chuẩn 59 Nhà ông Phước Khu Becamex

1.5

1.4

83 Bình Chuẩn 61 ĐT-743 Công ty Bảo Minh

1.5

1.4

84 Bình Chuẩn 62 ĐT-743 Công ty Thắng Lợi

1.5

1.4

85 Bình Chuẩn 63 ĐT-743 Giáp đất ông 3 Thưa

1.5

1.4

86 Bình Chuẩn 64 ĐT-743 Bình Chuẩn 67

1.5

1.4

87 Bình Chuẩn 65 ĐT-743 Nhà ông Phạm Văn Á

1.5

1.4

88 Bình Chuẩn 66 ĐT-743B Đất ông Gấu

1.5

1.4

89 Bình Chuẩn 67 ĐT-743 Giáp đất ông 3 Thưa

1.5

1.4

90 Bình Chuẩn 68 ĐT-743 Đất nhà ông Hương

1.5

1.4

91 Bình Chuẩn 69 Đường đất đi An Phú Giáp Công ty Hưng Phát

1.5

1.4

92 Bình Chuẩn 71 Nhà ông Hai Nhà ông Cỏ

1.5

1.4

93 Bình Chuẩn 72 ĐT-743 Nhà ông Nô

1.5

1.4

94 Bình Chuẩn 74 Nhà bà Thủy Nhà thầy giáo Dân

1.5

1.4

95 Bình Chuẩn 75 ĐT-746 Bờ hào Sư 7

1.5

1.4

96 Bình Chuẩn 76 Nhà ông Mên Nhà Út Nở

1.5

1.4

97 Bình Chuẩn 77 Nhà ông Hà Nhà ông Từ Văn Hương

1.5

1.4

98 Bình Chuẩn 78 Nhà ông Trọng Nhà ông Bùi Khắc Biết

1.5

1.4

99 Bình Hòa 01
(Bình Hòa 02)
ĐT-743C Giáp Bình Chiểu

1.5

1.4

100 Bình Hòa 02
(Bình Hòa 03)
Đồng An Bình Hòa 01

1.5

1.4

101 Bình Hòa 02 nối dài (nhánh) Bình Hòa 02 Ngã 3 nhà ông Rộng

1.5

1.4

102 Bình Hòa 03 Bình Hòa 01 Nhà ông Nguyễn Bá Tước

1.5

1.4

103 Bình Hòa 04 (Nhánh Bình Hòa 02) Bình Hòa 01 Rạch Cùng

1.5

1.4

104 Bình Hòa 05 Bình Hòa 01 Rạch Cùng

1.5

1.4

105 Bình Hòa 06 Đại lộ Bình Dương Kênh tiêu Bình Hòa

1.5

1.4

106 Bình Hòa 07 Bùi Hữu Nghĩa KDC 3/2

1.5

1.4

107 Bình Hòa 08 Bùi Hữu Nghĩa Kênh tiêu Bình Hòa

1.5

1.4

108 Bình Hòa 09 ĐT-743C Đập suối Cát

1.5

1.4

109 Bình Hòa 10
(Bình Hòa 06)
Đại lộ Bình Dương Nhà bà Võ Thị Chốn

1.5

1.4

110 Bình Hòa 11
(Bình Hòa 05)
Nguyễn Du Đại lộ Bình Dương

1.5

1.4

111 Bình Hòa 12
(Bình Hòa 01)
Nguyễn Du Đất ông Nguyễn Đăng Long

1.5

1.4

112 Bình Hòa 13
(Bình Hòa 10)
Bùi Hữu Nghĩa Đường vào KCN VSIP

1.5

1.4

113 Bình Hòa 14
(Bình Hòa 11)
Nguyễn Du KDC Minh Tuấn

1.5

1.4

114 Bình Hòa 15 Nguyễn Du Nghĩa địa

1.5

1.4

115 Bình Hòa 16
(Bình Hòa 12)
Đồng An XN mì Á Châu

1.5

1.4

116 Bình Hòa 17
(Bình Hòa 13)
Đồng An Nhà Ông Tâm

1.5

1.4

117 Bình Hòa 18
(Bình Hòa 14)
Đồng An Nghĩa trang

1.5

1.4

118 Bình Hòa 19
(Bình Hòa 15)
Đồng An KCN Đồng An

1.5

1.4

119 Bình Hòa 20
(Bình Hòa 16)
Đồng An Bình Hòa 19

1.5

1.4

120 Bình Hòa 21 
(Bình Hòa 17)
Đồng An Nhà ông Phúc

1.5

1.4

121 Bình Hòa 22
(Bình Hòa 18)
Đồng An Nhà ông Sơn

1.5

1.4

122 Bình Hòa 23
(Bình Hòa 19)
Đồng An Nhà ông 6 Xây

1.5

1.4

123 Bình Nhâm 02 Cách Mạng Tháng Tám Đê bao

1.5

1.4

124 Bình Nhâm 03 Cách Mạng Tháng Tám Nhà Tư Thủ

1.5

1.4

125 Bình Nhâm 04 Cách Mạng Tháng Tám Cầu Bà Chiếu

1.5

1.4

126 Bình Nhâm 05 Cách Mạng Tháng Tám Nhà 6 Cheo

1.5

1.4

127 Bình Nhâm 06 Cách Mạng Tháng Tám Nhà Hai Ngang

1.5

1.4

128 Bình Nhâm 07 Cách Mạng Tháng Tám Đê bao

1.5

1.4

129 Bình Nhâm 08 Cách Mạng Tháng Tám Rạch bà Đệ

1.5

1.4

130 Bình Nhâm 09 Cách Mạng Tháng Tám Nhà Tư Thắng

1.5

1.4

131 Bình Nhâm 10 Cầu Tàu Bình Nhâm 09

1.5

1.4

132 Bình Nhâm 11 Cầu Tàu Bình Nhâm 07, Bình Nhâm 04

1.5

1.4

133 Bình Nhâm 16 Cách Mạng Tháng Tám Nguyễn Hữu Cảnh

1.5

1.4

134 Bình Nhâm 19 Cách Mạng Tháng Tám Nguyễn Hữu Cảnh

1.5

1.4

135 Bình Nhâm 20 Cách Mạng Tháng Tám Nhà cô giáo Trinh

1.5

1.4

136 Bình Nhâm 21 Cách Mạng Tháng Tám Nhà 6 Chì

1.5

1.4

137 Bình Nhâm 22 Cách Mạng Tháng Tám Nhà 7 Tiền

1.5

1.4

138 Bình Nhâm 23 Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Hữu Cảnh

1.5

1.4

139 Bình Nhâm 25 Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Hữu Cảnh

1.5

1.4

140 Bình Nhâm 26 Nguyễn Hữu Cảnh Đường Năm Tài

1.5

1.4

141 Bình Nhâm 27 Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Hữu Cảnh

1.5

1.4

142 Bình Nhâm 28 Nguyễn Chí Thanh Rạch cầu Lớn

1.5

1.4

143 Bình Nhâm 29 Nguyễn Hữu Cảnh Nguyễn Chí Thanh

1.5

1.4

144 Bình Nhâm 31 Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Hữu Cảnh

1.5

1.4

145 Bình Nhâm 34 Rạch cầu lớn Nguyễn Chí Thanh

1.5

1.4

146 Bình Nhâm 40 Nguyễn Hữu Cảnh Ranh Thuận Giao – Hưng Định

1.5

1.4

147 Bình Nhâm 46 Cách Mạng Tháng Tám Nhà Sáng Điếc

1.5

1.4

148 Bình Nhâm 58 Cây Me Nguyễn Hữu Cảnh

1.5

1.4

149 Bình Nhâm 59 Cây Me Nhà út Hớ

1.5

1.4

150 Bình Nhâm 60 Cây Me Nhà hai Tấn

1.5

1.4

151 Bình Nhâm 61 Nguyễn Hữu Cảnh Nhà bà út Gán

1.5

1.4

152 Bình Nhâm 62 Nguyễn Hữu Cảnh Nhà Chàng

1.5

1.4

153 Bình Nhâm 77 Nguyễn Chí Thanh Nhà Thu

1.5

1.4

154 Bình Nhâm 79 Nguyễn Chí Thanh Rạch Cây Nhum

1.5

1.4

155 Bình Nhâm 81 Cách Mạng Tháng Tám Đất ông bảy Cừ

1.5

1.4

156 Bình Nhâm 83 Cách Mạng Tháng Tám Đê bao

1.5

1.4

157 Bình Nhâm 86 Cách Mạng Tháng Tám Đất 2 Gắt

1.5

1.4

158 Bình Nhâm 88 Phan Thanh Giản Rạch bà Đệ

1.5

1.4

159 Bình Nhâm 90 Phan Thanh Giản Bình Nhâm 83

1.5

1.4

160 Cầu Tàu Cách Mạng Tháng Tám Sông Sài Gòn

1.5

1.4

161 Cây Me Cách Mạng Tháng Tám Nguyễn Hữu Cảnh

1.5

1.4

162 Chu Văn An (cũ An Phú 16) Đường 22 tháng 12 Lê Thị Trung

1.5

1.4

163 Đường cổng sau Trường tiểu học Hưng Định Cống hai Lịnh Cổng sau trường học

1.5

1.4

164 Đường Đê Bao Ranh Tp.Hồ Chí Minh (Rạch Vĩnh Bình) Ranh An Sơn – Bình Nhâm

1.5

1.4

165 Đường vào sân Golf Đại lộ Bình Dương Cổng sau sân Golf

1.5

1.4

166 Hưng Định 01 Ranh An Thạnh Cống 28 (Nhà bà 5 Cho)

1.5

1.4

167 Hưng Định 04 Hưng Định 06 Cầu Lớn

1.5

1.4

168 Hưng Định 05 Hưng Định 01 Ranh An Thạnh

1.5

1.4

169 Hưng Định 06 Hưng Định 01 Ranh An Thạnh

1.5

1.4

170 Hưng Định 09 Hưng Định 01 Hưng Định 10

1.5

1.4

171 Hưng Định 10 Hưng Định 01 Cầu Xây

1.5

1.4

172 Hưng Định 11 (Thạnh Quý – Hưng Thọ) Hưng Định 01 Cầu Út Kỹ

1.5

1.4

173 Hưng Định 13 Cách Mạng Tháng Tám Ranh Bình Nhâm

1.5

1.4

174 Hưng Định 14 Cách Mạng Tháng Tám Hưng Định 31

1.5

1.4

175 Hưng Định 15 Đường nhà thờ Búng Đường suối Chiu Liu

1.5

1.4

176 Hưng Định 16 Chòm Sao Nguyễn Hữu Cảnh

1.5

1.4

177 Hưng Định 18 An Thạnh 13 Hưng Định 17

1.5

1.4

178 Hưng Định 19 Chòm Sao Trạm điện Hưng Định

1.5

1.4

179 Hưng Định 20 Ranh Thuận Giao Bình Nhâm 40

1.5

1.4

180 Hưng Định 23 Nguyễn Hữu Cảnh Hưng Định 20

1.5

1.4

181 Hưng Định 24 Đại lộ Bình Dương Ngã 5 chợ Hưng Lộc

1.5

1.4

182 Hưng Định 25 Đường 22 tháng 12 Cầu suối Khu 7

1.5

1.4

183 Hưng Định 31 Cách Mạng Tháng Tám Bình Nhâm 34

1.5

1.4

184 Lái Thiêu 22 Đường 3 tháng 2 Giáp lò Lý Thu Phong

1.5

1.4

185 Lái Thiêu 42 Lái Thiêu 45 (Đường D3) Cuối hẻm

1.5

1.4

186 Lái Thiêu 44 Lái Thiêu 45 (Đường D3) Cuối hẻm (nhà chỉ Diệu)

1.5

1.4

187 Lái Thiêu 46 Đông Nhì Khu liên hợp (Gò cát)

1.5

1.4

188 Lái Thiêu 70 Lái Thiêu 60 Rạch Cầu Đình

1.5

1.4

189 Lái Thiêu 104 Cách Mạng Tháng Tám Đường dẫn vào Cầu Phú Long

1.5

1.4

190 Nguyễn Chí Thanh (cũ Rầy xe lửa) Trương Định Đường Nhà thờ Búng

1.5

1.4

191 Nguyễn Hữu Cảnh (cũ Liên xã, Sân Golf, Bà Rùa) Trương Định Ranh Hưng Định – Bình Nhâm

1.5

1.4

Ranh Hưng Định – Bình Nhâm Chòm Sao

1.5

1.4

Chòm Sao Đường nhà thờ Búng

1.5

1.4

192 Nguyễn Văn Lộng (Bình Nhâm 49 + Bình Nhâm 82) Nguyễn Chí Thanh Cách Mạng Tháng Tám

1.5

1.4

Cách Mạng Tháng Tám Đê bao

1.5

1.4

193 Nguyễn Văn Trỗi (cũ An Phú 08) ĐT-743 Lê Thị Trung

1.5

1.4

194 Phan Đình Giót (An Phú 14, Miễu Nhỏ) ĐT-743 Bùi Thị Xuân

1.5

1.4

195 Thuận An Hòa (Đường vào Chiến khu Thuận An Hòa) Đường 22 tháng 12 Lê Thị Trung

1.5

1.4

196 Thuận Giao 01 Thuận Giao 21 (KSX tập trung Tân Thành) Thuận An Hòa

1.5

1.4

197 Thuận Giao 02 KDC Thuận Giao Thuận An Hòa

1.5

1.4

198 Thuận Giao 03 Rày xe lửa (ranh gò mã) Lê Thị Trung

1.5

1.4

199 Thuận Giao 04 Thủ Khoa Huân (Cty Hà Nội – Sài Gòn) Thuận Giao 03

1.5

1.4

200 Thuận Giao 05 Thủ Khoa Huân Cảng Mọi tiên

1.5

1.4

201 Thuận Giao 06 Thủ Khoa Huân (Nhà ông Lê Văn Thêm) Thuận Giao 05

1.5

1.4

202 Thuận Giao 07 Thủ Khoa Huân 
(Nhà ông Nguyễn Văn Việt)
Thuận Giao 08

1.5

1.4

203 Thuận Giao 08 Thủ Khoa Huân (Trường TH Thuận Giao) Đất ông Bảy địa

1.5

1.4

204 Thuận Giao 09 Thủ Khoa Huân (Nhà ông 10 Điền) Thuận Giao 16

1.5

1.4

205 Thuận Giao 10 Thủ Khoa Huân (gò mã) Nhà bà Kênh

1.5

1.4

206 Thuận Giao 11 Thủ Khoa Huân (Nhà bà Đến) Thuận Giao 14

1.5

1.4

207 Thuận Giao 12 Thủ Khoa Huân (Nhà bà Nọ) Thuận Giao 14

1.5

1.4

208 Thuận Giao 13 Thủ Khoa Huân (Cây xăng Hai Trà) Đại lộ Bình Dương

1.5

1.4

209 Thuận Giao 14 Đại lộ Bình Dương (lò ông Trương Văn Kiệt) Thuận Giao 10

1.5

1.4

210 Thuận Giao 15 Nguyễn Thị Minh Khai (Cty A&B) Trại heo Mười Phương

1.5

1.4

211 Thuận Giao 16 Đại lộ Bình Dương Khu dân cư Thuận Giao

1.5

1.4

212 Thuận Giao 17 Đường 22 tháng 12 (Văn phòng khu phố) Thuận Giao 16

1.5

1.4

213 Thuận Giao 18 Đường 22 tháng 12
(Cổng sau KCN Việt Hương)
KDC Việt – Sing

1.5

1.4

214 Thuận Giao 19 Đường 22 tháng 12 (Trường Trần Văn Ơn) Thuận Giao 16

1.5

1.4

215 Thuận Giao 20 Đường 22 tháng 12 (Chợ Thuận Giao) Thuận Giao 18

1.5

1.4

216 Thuận Giao 21 Đường 22 tháng 12 (Cống ngang) Thuận Giao 25

1.5

1.4

Thuận Giao 25 KDC Thuận Giao

1.5

1.4

217 Thuận Giao 22 Đường 22 tháng 12
(Nhà bà Nhơn)
KDC Việt – Sing

1.5

1.4

218 Thuận Giao 24 Đường 22 tháng 12 (Công ty TAGS Thuận Giao) Thuận Giao 25

1.5

1.4

219 Thuận Giao 25 Thuận An Hòa Thuận Giao 21

1.5

1.4

220 Thuận Giao 26 Đại lộ Bình Dương
(Cây xăng Phước Lộc Thọ)
KDC Việt – Sing

1.5

1.4

221 Thuận Giao 27 Đại lộ Bình Dương (Khách sạn Nam Hưng) Chùa ông Bổn

1.5

1.4

222 Thuận Giao 28 Chòm Sao (Nhà ông Lê Văn Thơm) Lò gốm ông Vương Kiến Thành

1.5

1.4

223 Thuận Giao 29 Chòm Sao (Nhà ông Lê Văn Thơm) Ranh Bình Nhâm

1.5

1.4

224 Thuận Giao 30 Đại lộ Bình Dương (Tổng kho cao su) Thuận Giao 29

1.5

1.4

225 Thuận Giao 31 Đại lộ Bình Dương (Đối diện KCN VSIP) Suối Đờn

1.5

1.4

226 Thuận Giao 32 Đại lộ Bình Dương Nguyễn Hữu Cảnh

1.5

1.4

227 Thuận Giao 33 (cũ Thuận Giao 14B) Thuận Giao 14 (Nhà ông Út On) Nhà bà Bi, ông Chiến

1.5

1.4

228 Trần Quang Diệu (cũ An Phú – Tân Bình) Ngã 6 An Phú Ranh An Phú – Tân Bình

1.5

1.4

229 Từ Văn Phước (cũ An Phú 35, Tico) ĐT-743 Lê Thị Trung

1.5

1.4

230 Vĩnh Phú 02 Đại lộ Bình Dương Cầu Đồn

1.5

1.4

231 Vĩnh Phú 06 Đại lộ Bình Dương Rạch Vĩnh Bình

1.5

1.4

232 Vĩnh Phú 07 Đại lộ Bình Dương Nhà hàng Thanh Cảnh

1.5

1.4

233 Vĩnh Phú 08 Đại lộ Bình Dương Nhà hàng Thanh Cảnh

1.5

1.4

234 Vĩnh Phú 09 Đại lộ Bình Dương Nhà hàng Thanh Cảnh

1.5

1.4

235 Vĩnh Phú 10 Đại lộ Bình Dương Rạch Vĩnh Bình

1.5

1.4

236 Vĩnh Phú 11 Đại lộ Bình Dương Nhà bàn Búp

1.5

1.4

237 Vĩnh Phú 13 Đại lộ Bình Dương Rạch Vĩnh Bình

1.5

1.4

238 Vĩnh Phú 14 Đại lộ Bình Dương Đê bao sông Sài Gòn

1.5

1.4

239 Vĩnh Phú 15 Đại lộ Bình Dương Đê bao sông Sài Gòn

1.5

1.4

240 Vĩnh Phú 16 Đại lộ Bình Dương Nhà ông Đạt

1.5

1.4

241 Vĩnh Phú 17 Đại lộ Bình Dương Đê bao sông Sài Gòn

1.5

1.4

242 Vĩnh Phú 17A Đại lộ Bình Dương Đê bao sông Sài Gòn

1.5

1.4

243 Vĩnh Phú 20 Đại lộ Bình Dương Đê bao sông Sài Gòn

1.5

1.4

244 Vĩnh Phú 21 Đại lộ Bình Dương Rạch Bộ Lạc

1.5

1.4

245 Vĩnh Phú 22 Đại lộ Bình Dương Đê bao sông Sài Gòn

1.5

1.4

246 Vĩnh Phú 23 Đại lộ Bình Dương Đê bao sông Sài Gòn

1.5

1.4

247 Vĩnh Phú 24 Đại lộ Bình Dương Công ty Thuốc lá Bình Dương

1.5

1.4

248 Vĩnh Phú 25 Đại lộ Bình Dương Đê bao sông Sài Gòn

1.5

1.4

249 Vĩnh Phú 26 Đại lộ Bình Dương Rạch Bộ Lạc

1.5

1.4

250 Vĩnh Phú 27 Đại lộ Bình Dương Nhà bà Huệ

1.5

1.4

251 Vĩnh Phú 28 Đại lộ Bình Dương Rạch Bộ Lạc

1.5

1.4

252 Vĩnh Phú 29 Đại lộ Bình Dương Đê bao sông Sài Gòn

1.5

1.4

253 Vĩnh Phú 30 Đại lộ Bình Dương Nhà bà Trúc

1.5

1.4

254 Vĩnh Phú 32 Đại lộ Bình Dương Rạch Miễu

1.5

1.4

Rạch Miễu Rạch Cầu Bốn Trụ

1.5

1.4

255 Vĩnh Phú 33 Đại lộ Bình Dương Đình ấp Tây

1.5

1.4

256 Vĩnh Phú 35 Đại lộ Bình Dương Rạch cầu Đình

1.5

1.4

257 Vĩnh Phú 37 Đại lộ Bình Dương Nhà bà Bưởi

1.5

1.4

258 Vĩnh Phú 38 Đại lộ Bình Dương Đê bao sông Sài Gòn

1.5

1.4

259 Vĩnh Phú 38A Vĩnh Phú 38 Vĩnh Phú 42

1.5

1.4

260 Vĩnh Phú 39 Đại lộ Bình Dương Nhà bà Hai Quang

1.5

1.4

261 Vĩnh Phú 40 Đại lộ Bình Dương Đê bao sông Sài Gòn

1.5

1.4

262 Vĩnh Phú 41 Đại lộ Bình Dương Rạch Miễu

1.5

1.4

263 Vĩnh Phú 42 Đại lộ Bình Dương Đê bao sông Sài Gòn

1.5

1.4

264 Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.3

1.3

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.3

1.3

265 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 1

1.5

1.4

266 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 1

1.5

1.4

267 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 2

1.5

1.4

268 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 2

1.5

1.4

269 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 3

1.5

1.4

270 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 3

1.5

1.4

271 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 4

1.5

1.4

272 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 4

1.5

1.4

273 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 5 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.5

1.4

274 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 5 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.5

1.4

III. THỊ XÃ DĨ AN:    

A. Đường loại 1:    

1 Cô Bắc Nguyễn An Ninh Nguyễn Thái Học (Ngã 3 nhà ông Tư Nhi)

2.3

1.5

2 Cô Giang Nguyễn An Ninh Nguyễn Thái Học

2.3

1.5

3 Đường số 9 khu TTHC Nguyễn Tri Phương Đường M

2.3

1.5

4 Nguyễn Thái Học Trần Hưng Đạo Cô Bắc

2.3

1.5

5 Số 5 Cô Giang Trần Hưng Đạo

2.3

1.5

6 Số 6 Cô Giang Trần Hưng Đạo

2.3

1.5

7 Trần Hưng Đạo Nguyễn An Ninh (Ngã 3 Ngân hàng cũ) Ngã 3 Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo

2.3

1.5

B. Đường loại 2:    

1 Đường T khu TTHC Đường số 1 Đường số 9

2.0

1.5

2 Lý Thường Kiệt Rạp hát Dĩ An Cổng 15

2.0

1.5

3 Nguyễn An Ninh Ranh Trường tiểu học Dĩ An (phía bên phải đường từ ngã 3 Cây Điệp đi vào)
Ranh Trường cấp III Nguyễn An Ninh (phía bên trái đường từ ngã 3 Cây Điệp đi vào)
Chùa Bùi Bửu

2.0

1.5

Chùa Bùi Bửu Ranh phường Linh Xuân

2.0

1.5

4 Nguyễn Trãi (Đường 18 Khu TĐC) Đường số 3 Khu TĐC Sóng Thần Giáp KCN Sóng Thần

2.0

1.5

5 Trần Hưng Đạo Ngã 3 Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo Cổng 1 Đông Hòa

2.0

1.5

Cổng 1 Đông Hòa Ngã 3 Cây Lơn

2.0

1.5

6 Các đường trong khu Trung tâm Hành chính (1;3;4;13;14;15;16;B;U;K;L;M)

2.0

1.5

7 Các đường trong khu dân cư thương mại ARECO (cổng KCN Sóng Thần – 301)

2.0

1.5

C. Đường loại 3:    

1 An Bình (Sóng Thần – Đông Á) Xuyên Á (AH1) Trần Thị Vững

1.9

1.5

2 Các đường khu dân cư Quảng Trường Xanh Areco (tại phường Dĩ An và phường Đông Hòa)

1.9

1.5

3 Các đường khu tái định cư Sóng Thần (tại KpThống Nhất 1 và Nhị Đồng 1) đã hoàn thành cơ sở hạ tầng

1.9

1.5

4 Các đường trong cụm dân cư đô thị (Thành Lễ; Hưng Thịnh; Đại Nam – Giáp Công ty YaZaki)

1.9

1.5

5 ĐT-743 Ranh phường An Phú Ngã 3 Đông Tân

1.9

1.5

Ngã 3 Đông Tân Cổng 17

1.9

1.5

Cổng 17 Ngã 4 Bình Thung

1.9

1.5

Ngã 3 Suối Lồ Ồ Cầu Bà Khâm

1.9

1.5

Cầu Bà Khâm Chợ Ngãi Thắng

1.9

1.5

Chợ Ngãi Thắng Cầu Tân Vạn

1.9

1.5

Ranh Tân Đông Hiệp – An Phú Ranh KCN Bình Chiểu

1.9

1.5

6 Đường gom cầu vượt Sóng Thần

1.9

1.5

7 Đường Song hành ĐT-743 (thuộc KDC TTHC Bình Thắng)

1.9

1.5

8 Đường Xuyên Á (Quốc lộ 1A – AH1) Tam Bình Cổng trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh

1.9

1.5

9 Lái Thiêu – Dĩ An Ngã tư 550 Ngã 3 Đông Tân

1.9

1.5

10 Lê Trọng Tấn (Đường số 1 Khu công nghiệp Bình Đường) Xuyên Á
(Quốc lộ 1A – AH1)
An Bình

1.9

1.5

11 Lý Thường Kiệt Cổng 15 Cua Bảy Chích

1.9

1.5

Cua Bảy Chích Ranh Kp Thống Nhất

1.9

1.5

Ranh Khu phố Thống Nhất Công ty Yazaki

1.9

1.5

12 Mỹ Phước – Tân Vạn (đã hoàn thành cơ sở hạ tầng, trừ đoạn cầu vượt đường sắt Bắc Nam – tính từ mép 2 đầu cầu vượt)

1.7

1.5

13 Nguyễn An Ninh Ngã 3 Cây Điệp Ranh Trường tiểu học Dĩ An (phía bên phải đường từ ngã 3 Cây Điệp đi vào)
Ranh Trường cấp III Nguyễn An Ninh (phía bên trái đường từ ngã 3 Cây Điệp đi vào )

1.9

1.5

14 Nguyễn Du (Đường Trường cấp III Dĩ An) Nguyễn An Ninh ĐT-743

1.9

1.5

15 Nguyễn Thái Học (Đi lò muối khu 1) Cô Bắc (ngã 3 Ông Tư Nhi) Ranh phường Tân Đông Hiệp

1.9

1.5

16 Nguyễn Trãi (Đường Mồi) ĐT-743A Lý Thường Kiệt

1.9

1.5

Lý Thường Kiệt Đường số 3 (khu tái định cư)

1.9

1.5

17 Nguyễn Tri Phương (Dĩ An – Bình Đường) Nguyễn An Ninh Ranh An Bình

1.9

1.5

18 Nguyễn Trung Trực (Silicat) Trần Hưng Đạo Nguyễn Thái Học

1.9

1.5

19 Phạm Ngũ Lão (Đi xóm Đương) Đường gom (đường sắt) Trần Khánh Dư

1.9

1.5

20 Quốc lộ 1K Ranh tỉnh Đồng Nai Ranh Quận Thủ Đức, Tp.HCM

1.9

1.5

21 Tất cả các đường còn lại trong Trung tâm hành chính

1.9

1.5

22 Tất cả các đường trong khu nhà ở thương mại đường sắt

1.9

1.5

23 Trần Khánh Dư (Đi Khu 5) Đường số 7 Khu TĐC Nhị Đồng 1 Phạm Ngũ Lão

1.9

1.5

24 Trần Quốc Toản (Công Xi Heo, đường số 10) Trần Hưng Đạo Nguyễn An Ninh

1.9

1.5

25 Xa lộ Hà Nội (Quốc lộ 1A) Ranh tỉnh Đồng Nai Ranh Quận Thủ Đức + Ranh Quận 9, Tp.HCM

1.9

1.5

D. Đường loại 4:    

1 Bế Văn Đàn (Đình Bình Đường) Xuyên Á (AH1) Cầu Gió Bay

1.7

1.5

2 Bùi Thị Xuân (đường Dốc Ông Thập) Đường ra ngã 6 An Phú Ranh Đồng Nai

1.7

1.5

3 Bùi Thị Xuân (Đường liên huyện) Ngã 6 An Phú Tân Ba (tua 12)

1.7

1.5

4 Cao Bá Quát (Đường tổ 23 khu phố Đông Tân) Nguyễn Du Phan Bội Châu

1.7

1.5

5 Đi xóm Đương (đường gom) Lý Thường Kiệt Ngã 3 ông Cậy

1.7

1.5

6 Đoàn Thị Kìa (Đi chợ tự phát) ĐT-743B Nguyễn Thị Minh Khai

1.7

1.5

7 Đường 33m (phường Bình Thắng) ĐT-743 KCN Dệt may Bình An

1.7

1.5

8 Đường Cây Mít Nài Ngô Thì Nhậm Cuối đường

1.7

1.5

9 Đường KDC Bình An ĐT-743 ĐT-743

1.7

1.5

Các tuyến còn lại

1.7

1.5

10 Đường Liên khu 3 (Vành đai Đại học Quốc gia) Phường Linh Trung (Thủ Đức) Cuối đường nhựa

1.7

1.5

11 Đường tổ 12 Khu phố Thống Nhất 2 Nguyễn Đức Thiệu KDC Thành Lễ

1.7

1.5

12 Đường tổ 17 Kp Thống Nhất Chợ Bà Sầm Nhà ông Năm

1.7

1.5

13 Đường tổ 23, 25 khu phố Bình Minh 1 Đường số 10 Ranh phường Đông Hòa

1.7

1.5

14 Đường tổ 5 khu phố Nhị Đồng 2 Ngô Thì Nhậm Đường Cây Mít Nài

1.7

1.5

15 Hai Bà Trưng (đường Tua Gò Mả) Trần Hưng Đạo ĐT-743 (Bệnh viện thị xã)

1.7

1.5

16 Hồ Tùng Mậu (Kha Vạn Cân – Hàng Không) Kha Vạn Cân An Bình (Trại heo Hàng Không)

1.7

1.5

17 Kha Vạn Cân Linh Xuân Linh Tây

1.7

1.5

18 Kim Đồng (Đường cạnh sân tennis khu phố Thống Nhất 1) Lý Thường Kiệt Phan Đăng Lưu

1.7

1.5

19 Lê Hồng Phong (đường Tân Đông Hiệp – Tân Bình) Ngã 3 Cây Điệp Ngã 4 Chiêu Liêu

1.7

1.5

20 Lê Quý Đôn (Đi Khu 5) Lý Thường Kiệt Phạm Ngũ Lão

1.7

1.5

21 Lê Văn Tách
(Dĩ An – Bình Đường)
Nguyễn Tri Phương (Ngã 3 đường Bà Giang – Q.Thủ Đức) Xuyên Á (Quốc lộ 1A)

1.7

1.5

22 Ngô Thì Nhậm (Cây Găng, cây Sao) Nguyễn An Ninh Nguyễn Tri Phương

1.7

1.5

23 Ngô Văn Sở (Bình Minh 2) Nguyễn An Ninh Nguyễn Tri Phương

1.7

1.5

24 Nguyễn Bỉnh Khiêm (Đường tổ 8 khu phố Tân Hòa) Quốc lộ 1K Công ty Công nghệ xuất nhập khẩu cao su Đông Hòa + Đường ống nước thô 2400mm

1.7

1.5

25 Nguyễn Đình Chiểu (đường Liên xã Đông Hòa – Bình An) Nguyễn Hữu Cảnh Giáp Công ty Niên Ích

1.7

1.5

26 Nguyễn Đức Thiệu (Khu tập thể nhà máy toa xe) Lý Thường Kiệt KCN Sóng Thần

1.7

1.5

27 Nguyễn Hiền (Đi Khu 5) Lê Quý Đôn Lý Thường Kiệt

1.7

1.5

28 Nguyễn Hữu Cảnh (đường Ấp Đông) Quốc lộ 1K Hai Bà Trưng (Đường Tua Gò Mả)

1.7

1.5

29 Nguyễn Thái Học Ranh Tân Đông Hiệp – Dĩ An Hai Bà Trưng

1.7

1.5

30 Nguyễn Thị Minh Khai (đường Tân Đông Hiệp – Tân Bình) Ngã 4 Chiêu Liêu Cầu 4 Trụ

1.7

1.5

31 Nguyễn Tri Phương
(Dĩ An – Bình Đường)
Ranh phường Dĩ An Lê Văn Tách (Ngã 3 đường Bà Giang – Q.Thủ Đức)

1.7

1.5

32 Nguyễn Văn Siêu (Đường tổ 26 khu phố Đông Tân) Nguyễn An Ninh Cao Bá Quát

1.7

1.5

33 Nguyễn Văn Trỗi (Đi Khu 4) Nguyễn Du Nguyễn An Ninh

1.7

1.5

34 Nguyễn Viết Xuân (Cụm Văn Hóa) Bế Văn Đàn (đường Đình Bình Đường) Phú Châu

1.7

1.5

35 Nguyễn Xiển (Hương lộ 33) Quốc lộ 1A Giáp ranh quận 9

1.7

1.5

36 Phạm Hữu Lầu (Mì Hòa Hợp) Lý Thường Kiệt Bưu điện ông Hợi

1.7

1.5

37 Phan Bội Châu (Chùa Ba Na) Nguyễn An Ninh ĐT-743

1.7

1.5

38 Phan Đăng Lưu (Đường tổ 4A, 5A, 6A khu phố Thống Nhất) Lý Thường Kiệt (Chợ Thống Nhất) Lý Thường Kiệt (Đường ray xe lửa)

1.7

1.5

39 Phan Huy Ích (Bào Ông Cuộn đi xóm Đương) Đường số 7 KDC Nhị Đồng 1 Phạm Ngũ Lão

1.7

1.5

40 Phú Châu Xuyên Á Phú Châu -Thủ Đức

1.7

1.5

41 Tân Lập (đường Tổ 47) Giáp phường Linh Trung, TP.HCM Giao đường đất giáp ranh phường Bình Thắng

1.7

1.5

42 Thắng Lợi (Đi Khu 4) Lý Thường Kiệt (Cua 7 Chích) Nguyễn Du

1.7

1.5

43 Tô Vĩnh Diện (đường đi Hầm Đá) Quốc lộ 1K Ranh Đại học Quốc gia

1.7

1.5

44 Trần Khánh Dư (Đi Khu 5) Nguyễn Hiền Phạm Ngũ Lão

1.7

1.5

45 Trần Nguyên Hãn (Đi Khu 5) Trần Khánh Dư Nguyễn Trãi

1.7

1.5

46 Trần Quang Khải (đường Cây Keo) Trần Hưng Đạo Nguyễn Thái Học

1.7

1.5

47 Trần Quý Cáp (Đường tổ 7, 8, 9, 10 khu phố Đông Tân) Nguyễn Trãi Nguyễn Du

1.7

1.5

48 Trần Quỳnh Trần Hưng Đạo Ranh phường Đông Hòa

1.7

1.5

49 Võ Thị Sáu (đường đi ấp Tây) Quốc lộ 1K Trần Hưng Đạo

1.7

1.5

50 Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên thuộc phường Dĩ An

1.7

1.5

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m thuộc phường Dĩ An

1.7

1.5

Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên thuộc các phường còn lại.

1.7

1.5

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m thuộc các phường còn lại

1.7

1.5

E. Đường loại 5:    

1 30 tháng 4 (Bình Thắng 1 + Bình Thắng 2) Quốc lộ 1A ĐT-743

1.5

1.5

2 An Nhơn (đường Văn phòng khu phố Tân Phú 1) Nguyễn Thị Minh Khai (đường Tân Đông Hiệp – Tân Bình) Cây Da

1.5

1.5

3 Bà Huyện Thanh Quan (Khu phố Nội Hóa 1) Thống Nhất Nhà ông Lê Đức Phong

1.5

1.5

4 Bình Thung Quốc lộ 1K ĐT-743

1.5

1.5

5 Bùi Thị Cội (đường Miễu Cây Gõ) ĐT-743 Đường sắt Bắc Nam

1.5

1.5

6 Cây Da (đường Dốc Cây Da + đường Trường học) Lê Hồng Phong (đuờng Trung Thành) Bùi Thị Xuân (đường Dốc Ông Thập)

1.5

1.5

7 Cây Da Xề (đường tổ 3, 8 ấp Tây B) Trần Hưng Đạo Quốc lộ 1K

1.5

1.5

8 Châu Thới (đường vào phân xưởng đá 3) ĐT-743 Mỏ đá Công ty Cổ phần Đá núi Nhỏ

1.5

1.5

Mỏ đá C.ty CP Đá núi Nhỏ Trạm cân

1.5

1.5

Trạm cân Quốc lộ 1K

1.5

1.5

9 Chiêu Liêu (Miễu Chiêu Liêu) ĐT-743 Nguyễn Thị Minh Khai

1.5

1.5

10 Chu Văn An Quốc lộ 1A Lê Trọng Tấn

1.5

1.5

11 Dương Đình Nghệ Kha Vạn Cân Ngô Gia Tự

1.5

1.5

12 Đào Duy Từ (Đường tổ 12 khu phố Đông A) Nguyễn Văn Cừ Giáp đường đất

1.5

1.5

13 Đào Sư Tích (Đường liên tổ 23 – tổ 27 khu phố Nội Hóa 1) ĐT-743 Thống Nhất

1.5

1.5

14 Đặng Văn Mây (đường đi Miếu họ Đào) Lê Hồng Phong (nhà ông 5 Rực) Mạch Thị Liễu

1.5

1.5

15 Đình Tân Ninh Lê Hồng Phong Mỹ Phước – Tân Vạn

1.5

1.5

16 Đoàn Thị Điểm Quốc lộ 1A Bế Văn Đàn

1.5

1.5

17 Đỗ Tấn Phong (đường Chùa Huyền Trang) ĐT-743B (Mẫu giáo Hoa Hồng 4) Lê Hồng Phong

1.5

1.5

18 Đông An (đường Miếu Chập Chạ) ĐT-743B Giáp KDC Đông An

1.5

1.5

19 Đông Minh (đường tổ 1, tổ 2 – Ấp Tây A) Võ Thị Sáu (đường ấp Tây đi QL-1K) Ranh phường Dĩ An

1.5

1.5

20 Đông Tác Hai Bà Trưng (đường Tua Gò Mả) Trần Quang Khải (Cây Keo)

1.5

1.5

21 Đông Thành Lê Hồng Phong (đường Liên xã) Đường đất vào Khu công nghiệp Phú Mỹ

1.5

1.5

22 Đông Yên (đường Đình Đông Yên) Quốc lộ 1K Nguyễn Thị Út

1.5

1.5

23 Đường Am Bùi Thị Xuân (đường Dốc ông Thập) Nguyễn Thị Tươi (đường Mã 35)

1.5

1.5

24 Đường bà 7 Nghĩa Bùi Thị Xuân (Dốc ông Thập) đoạn khu phố Tân Phước Nhà ông Phạm Văn Liêm

1.5

1.5

25 Đường chùa Tân Long Đường Am Nguyễn Thị Tươi

1.5

1.5

26 Đường Đồi Không Tên Đường 30/4 Thống Nhất

1.5

1.5

27 Đường Đông Thành đi Mỹ Phước – Tân Vạn Đông Thành Mỹ Phước – Tân Vạn

1.5

1.5

28 Đường ĐT-743 đi KCN Vũng Thiện ĐT-743 KCN Vũng Thiện

1.5

1.5

29 Đường Hai Bà Trưng đi ĐT-743 Hai Bà Trưng ĐT-743

1.5

1.5

30 Đường liên khu phố Nội Hóa 1 – Bình Thung ĐT-743 Công ty Khánh Vinh

1.5

1.5

31 Đường Miếu họ Lê (Tân Thắng) Bùi Thị Xuân Khu dân cư Biconsi

1.5

1.5

32 Đường nội đồng Tân Hiệp Trương Văn Vĩnh Giáp nhà bà Huỳnh Thị Dư

1.5

1.5

33 Đường Nguyễn Thị Minh Khai đi nhà bà 6 Hảo Nguyễn Thị Minh Khai Nhà bà 6 Hảo

1.5

1.5

34 Đường nhà Ông 5 Em (Tân Hiệp) Trương Văn Vĩnh Cuối đường nhựa

1.5

1.5

35 Đường nhà ông 5 Nóc Bùi Thị Xuân (đường Dốc ông Thập) đoạn khu phố Tân Phú 2 Nhà ông 5 Nóc

1.5

1.5

36 Đường nhà ông Liêm Đường Bia Tưởng Niệm Nguyễn Thị Tươi

1.5

1.5

37 Đường nhà ông Tư Ni Bùi Thị Xuân (Dốc ông Thập) đoạn khu phố Tân Phú 2 Nhà ông Tư Ni

1.5

1.5

38 Đường nhà ông Tư Tàu Cây Da KDC An Trung

1.5

1.5

39 Đường nhà ông út Mối Trương Văn Vĩnh Tân Hiệp (Đường đi đình Tân Hiệp)

1.5

1.5

40 Đường số 10 Khu phố Nội Hóa 2 Đường ống nước thô Giáp Khu công nghiệp Dapark

1.5

1.5

41 Đường tổ 1 khu phố Trung Thắng ĐT-743 Cuối đường nhựa

1.5

1.5

42 Đường tổ 1, 2, 3 khu phố Trung Thắng Đường tổ 1 khu phố Trung Thắng Đường tổ 3 khu phố Trung Thắng

1.5

1.5

43 Đường tổ 11 khu phố Hiệp Thắng Hoàng Hữu Nam Ranh thành phố Hồ Chí Minh

1.5

1.5

44 Đường tổ 11, 12 khu phố Bình Thung 1 (BA 05) Bình Thung Giáp đất bà Bùi Thị Kim Loan

1.5

1.5

45 Đường tổ 11, 12 khu phố Ngãi Thắng Quốc lộ 1A Nguyễn Xiển

1.5

1.5

46 Đường tổ 12 khu phố Ngãi Thắng Đường tổ 11, 12 khu phố Ngãi Thắng Cuối đường

1.5

1.5

47 Đường tổ 12 Khu phố Quyết Thắng Nghĩa Sơn Trường tiểu học Nguyễn Khuyến 2

1.5

1.5

48 Đường tổ 13 khu phố Quyết Thắng Đường Xi măng Sài Gòn Cuối đường

1.5

1.5

49 Đường tổ 16 khu phố Tân Phước Trần Quang Diệu (đường Cây Gõ) Giáp nhà bà Nguyễn Thị Điểm

1.5

1.5

50 Đường tổ 18 Khu phố Nội Hóa 1 Trần Đại Nghĩa Cuối đường

1.5

1.5

51 Đường tổ 2 khu phố Trung Thắng Đường tổ 1, 2, 3 khu phố Trung Thắng Cuối đường nhựa

1.5

1.5

52 Đường tổ 3 khu phố Hiệp Thắng Thống Nhất Cuối đường

1.5

1.5

53 Đường tổ 3 khu phố Trung Thắng ĐT-743 Cuối đường nhựa

1.5

1.5

54 Đường tổ 3, 4 khu phố Hiệp Thắng Thống Nhất Đường Vành Đai

1.5

1.5

55 Đường tổ 3, 4 khu phố Tây A Võ Thị Sáu Đông Minh

1.5

1.5

56 Đường tổ 4 khu phố Trung Thắng ĐT-743 Cuối đường nhựa

1.5

1.5

57 Đường tổ 5 khu phố Hiệp Thắng Thống Nhất Đường tổ 3,4 khu phố Hiệp Thắng

1.5

1.5

58 Đường tổ 6 khu phố Hiệp Thắng Đường 30/4 Cuối đường

1.5

1.5

59 Đường tổ 6 khu phố Tây A Đông Minh Ranh đất bà Nguyễn Thị Nô

1.5

1.5

60 Đường tổ 7 khu phố Đông B Trần Quang Khải Nguyễn Bính

1.5

1.5

61 Đường tổ 7 khu phố Hiệp Thắng Đường 30/4 Cuối đường

1.5

1.5

62 Đường tổ 7, 9 khu phố Trung Thắng 30 tháng 4 (Đường Bình Thắng 1) Chợ Bình An

1.5

1.5

63 Đường tổ 8 khu phố Hiệp Thắng (BT 14) Đường 30/4 Công ty 710

1.5

1.5

64 Đường tổ 8 Khu phố Tân Phú 2 Cây Da Đường tổ 9 Khu phố Tân Phú 2

1.5

1.5

65 Đường tổ 9 khu phố Hiệp Thắng (BT 15) Đường tổ 8 khu phố Hiệp Thắng Công ty 621

1.5

1.5

66 Đường tổ 9 khu phố Quyết Thắng ĐT-743 Cuối đường nhựa

1.5

1.5

67 Đường tổ 9 khu phố Tân Phú 2 Cây Da Bùi Thị Xuân (Dốc Ông Thập)

1.5

1.5

68 Đường tổ 9 khu phố Trung Thắng Đường 30/4 Cuối đường

1.5

1.5

69 Đường từ Hai Bà Trưng đến đường Hai Bà Trưng đi ĐT-743 Hai Bà Trưng Đường Hai Bà Trưng đi ĐT-743

1.5

1.5

70 Đường từ Mạch Thị Liễu đi nhà ông Hai Thượng Mạch Thị Liễu Nhà ông Hai Thượng

1.5

1.5

71 Đường trạm xá cũ (phường Tân Bình) Mỹ Phước – Tân Vạn Bùi Thị Xuân (Dốc Ông Thập)

1.5

1.5

72 Đường vào Công ty Bê tông 620 Quốc lộ 1K Cuối đường nhựa

1.5

1.5

73 Đường vào công ty Sacom Quốc lộ 1A Giáp công ty Sacom

1.5

1.5

74 Đường vào khu du lịch Hồ Bình An ĐT-743 Cổng khu du lịch Hồ Bình An

1.5

1.5

75 Đường vào Khu phố Châu Thới Bình Thung Khu phố Châu Thới

1.5

1.5

76 Đường Văn phòng khu phố Tân Phước Nguyễn Thị Tươi Trần Quang Diệu (đường Cây Gõ)

1.5

1.5

77 Hà Huy Giáp Nguyễn Bính Trần Quang Khải

1.5

1.5

78 Hoàng Cầm (Đường tổ 5, 6 khu phố Trung Thắng) ĐT-743 Công ty Châu Bảo Uyên

1.5

1.5

Công ty Châu Bảo Uyên Đường tổ 7, 9 khu phố Trung Thắng

1.5

1.5

79 Hoàng Hoa Thám Trần Hưng Đạo Đường đất (Khu nhà ở Minh Nhật Huy)

1.5

1.5

80 Hoàng Hữu Nam Quốc lộ 1A Giáp phường Long Bình

1.5

1.5

81 Hoàng Quốc Việt Bế Văn Đàn Phú Châu

1.5

1.5

82 Hồ Đắc Di (Đường vào Xóm Mới) Bình Thung Giáp đường đất

1.5

1.5

83 Hố Lang Bùi Thị Xuân (Liên huyện) Nguyễn Thị Tươi

1.5

1.5

84 Huỳnh Tấn Phát Nguyễn Hữu Cảnh Giáp đường đất

1.5

1.5

Giáp đường đất Đường ống nước thô D2400mm

1.5

1.5

85 Huỳnh Thị Tươi (đường đi lò gạch) Nguyễn Thị Minh Khai Giáp khu Nghĩa trang Tân Bình

1.5

1.5

86 Khu phố Bình Thung 1 ĐT-743 Đường tổ 15

1.5

1.5

87 Lê Hồng Phong (Trung Thành) Ngã tư Chiêu Liêu Bùi Thị Xuân (Dốc Ông Thập)

1.5

1.5

88 Lê Thị Út (đường đi rừng ông ba Nhùm) Nguyễn Thị Minh Khai (nhà ông 5 Mỹ) Vũng Thiện

1.5

1.5

89 Lê Văn Mầm (đường Trại gà Đông Thành) Lê Hồng Phong (Tân Đông Hiệp – Tân Bình) Trại gà Đông Thành

1.5

1.5

90 Lê Văn Tiên (đường đi nhà Bảy Điểm) Chiêu Liêu (đường Miếu Chiêu Liêu) Lê Hồng Phong (đường Liên xã – cây xăng Hưng Thịnh)

1.5

1.5

91 Lồ Ồ Quốc lộ 1K ĐT-743A

1.5

1.5

92 Mạch Thị Liễu (đường nhà Hội Cháy) Chiêu Liêu (nhà ông 6 Tho) Lê Hồng Phong (nhà ông 10 Bự)

1.5

1.5

93 Miễu Cây Sao Đỗ Tấn Phong Đông Thành

1.5

1.5

94 Miễu họ Tống Nguyễn Thị Tươi Cuối đường nhựa

1.5

1.5

95 Nghĩa Sơn Nguyễn Xiển Đường Xi măng Sài Gòn

1.5

1.5

96 Ngô Gia Tự Hồ Tùng Mậu Khu dân cư

1.5

1.5

Khu dân cư Dương Đình Nghệ

1.5

1.5

97 Nguyễn Bính (Đường tổ 6, 8 khu phố Đông B) Hai Bà Trưng Trần Quang Khải

1.5

1.5

98 Nguyễn Công Hoan Trần Hưng Đạo Nguyễn Hữu Cảnh

1.5

1.5

Nguyễn Hữu Cảnh Nguyễn Đình Chiểu

1.5

1.5

99 Nguyễn Công Trứ (Đường tổ 13 khu phố Đông A) Nguyễn Văn Cừ Ranh phường Bình An

1.5

1.5

100 Nguyễn Đình Thi Nguyễn Viết Xuân Phú Châu

1.5

1.5

101 Nguyễn Phong Sắc (Đường D12) Lồ ồ Giáp đất bà Nguyễn Thị Xuân

1.5

1.5

102 Nguyễn Thái Học đi đường sắt Nguyễn Thái Học Giáp đường đất

1.5

1.5

103 Nguyễn Thị Chạy (đường vào chùa Tân Hòa) ĐT-743B (nhà ông ba Thu) Nguyễn Thị Minh Khai

1.5

1.5

104 Nguyễn Thị Khắp (đường đi rừng 6 mẫu) ĐT-743B (nhà ông sáu Nghe) Nguyễn Thị Minh Khai (Chiêu Liêu – Vũng Việt)

1.5

1.5

105 Nguyễn Thị Minh Khai (Chiêu Liêu – Vũng Việt) ĐT-743 Ngã 4 Chiêu Liêu

1.5

1.5

106 Nguyễn Thị Phố (đường đi Vũng Cai) ĐT-743 Đoàn Thị Kìa

1.5

1.5

107 Nguyễn Thị Tươi (đường mã 35) Bùi Thị Xuân (Dốc Ông Thập) Bùi Thị Xuân (Liên huyện)

1.5

1.5

108 Nguyễn Thị Út (đường vào đình Đông Yên) Trần Hưng Đạo Nguyễn Hữu Cảnh (Đường rầy cũ)

1.5

1.5

109 Nguyễn Thiện Thuật (Đường tổ 13, khu phố Tân Hòa) Tô Vĩnh Diện (đường đi Hầm Đá) Đường ống nước D2400mm

1.5

1.5

110 Nguyễn Thượng Hiền Nguyễn Tri Phương khu dân cư An Bình

1.5

1.5

111 Nguyễn Văn Cừ (Đường tổ 12, 13 khu phố Đông A) Nguyễn Hữu Cảnh Nguyễn Đình Chiểu

1.5

1.5

112 Phan Đình Giót (đường Chùa Ông Bạc) Trần Hưng Đạo Trần Quang Khải (đường Cây Keo)

1.5

1.5

113 Phùng Khắc Khoan (Đường tổ 14 khu phố Tân Hòa) Tô Vĩnh Diện Nguyễn Thiện Thuật

1.5

1.5

114 Suối Sệp (đường đi suối Sệp) Quốc lộ 1K (nhà ông 5 Banh) Giáp Công ty Khoáng sản đá 710

1.5

1.5

115 Sương Nguyệt Ánh Nguyễn Hữu Cảnh Đường ống nước thô D2400mm

1.5

1.5

116 Tân An (đường đi Nghĩa trang) ĐT-743 Đường ống nước thô

1.5

1.5

Đường ống nước thô Quốc lộ 1K

1.5

1.5

117 Tân Hiệp (Đường đi đình Tân Hiệp) Liên huyện Đường vào đình Tân Hiệp

1.5

1.5

118 Tân Hòa (đường đình Tân Quý) Quốc lộ 1K Tô Vĩnh Diện

1.5

1.5

119 Tân Long (đường đi đình Tân Long) ĐT-743B (nhà ông 2 lén) Đoàn Thị Kìa

1.5

1.5

120 Tân Phước (Đường Bia Tưởng Niệm) Bùi Thị Xuân (đường Dốc ông Thập) Đường Văn phòng Khu phố Tân Phước

1.5

1.5

121 Tân Thiều (đường Văn phòng khu phố Tân Hiệp) Liên huyện Trương Văn Vĩnh

1.5

1.5

122 Tổ 15 Đường liên khu phố Nội Hóa 1 – Bình Thung Công ty cấp đá sỏi

1.5

1.5

123 Tô Hiệu Đào Sư Tích Đường liên khu phố Nội Hóa 1 – Bình Thung

1.5

1.5

124 Tú Xương Nguyễn Thái Học Nguyễn Trung Trực

1.5

1.5

125 Thanh Niên (đường Cầu Thanh Niên) Nguyễn Thị Minh Khai (đường Tân Bình – Tân Đông Hiệp) Cây Da (Đình An Nhơn)

1.5

1.5

126 Thống Nhất (Ngôi Sao + 1 phần Bình Thắng 1) Đoạn đường nhựa

1.5

1.5

Đoạn đường đất

1.5

1.5

127 Trần Đại Nghĩa (Đường liên khu phố Nội Hóa 1 – Nội Hóa 2) Quốc lộ 1K ĐT 743

1.5

1.5

128 Trần Quang Diệu (Cây Gõ -Tân Bình) Bùi Thị Xuân (đường Dốc Ông Thập) Liên huyện

1.5

1.5

129 Trần Thị Dương (đường đi vườn Hùng) Chiêu Liêu (đường Miếu Chiêu Liêu) Lê Hồng Phong

1.5

1.5

130 Trần Thị Vững (đường tổ 15, 16, 17) An Bình Giao đường thuộc phường Linh Tây – Thủ Đức)

1.5

1.5

131 Trần Thị Xanh (đường đi khu chung cư Đông An) ĐT-743B (đất ông Ngô Hiểu) Khu dân cư Đông An

1.5

1.5

132 Trần Văn Ơn (đường tổ 9, tổ 10 ấp Tây A) Trần Hưng Đạo (nhà thầy Vinh) Võ Thị Sáu (đường ấp Tây đi QL-1K)

1.5

1.5

133 Trịnh Hoài Đức Quốc lộ 1K Vành đai Đại học Quốc gia

1.5

1.5

134 Trương Quyền (Đường bà 6 Niệm) Bùi Thị Xuân (đường Dốc ông Thập – Tân Thắng) Đường KDC Biconsi

1.5

1.5

135 Trương Văn Vĩnh (đường nhà cô ba Lý) Nguyễn Thị Tươi Ranh Thái Hòa

1.5

1.5

136 Vàm Suối (đường Ranh Bình An – Bình Thắng) ĐT-743A Suối

1.5

1.5

137 Vành đai Đại học Quốc Gia (đoạn đường đất)

1.5

1.5

138 Vũng Thiện (đường đi rừng ông ba Nhùm) ĐT-743B (Văn phòng ấp Chiêu Liêu) Lê Hồng Phong (đường Trung Thành)

1.5

1.5

139 Vũng Việt Đoàn Thị Kìa Nguyễn Thị Minh Khai

1.5

1.5

140 Xi măng Sài Gòn Quốc lộ 1A Công ty Xi măng Sài Gòn

1.5

1.5

141 Xuân Diệu (Đường tổ 8, 9 khu phố Đông A) Nguyễn Thị Út Nguyễn Hữu Cảnh

1.5

1.5

142 Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên thuộc phường Dĩ An

1.3

1.3

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m thuộc phường Dĩ An

1.3

1.3

Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên thuộc các phường còn lại.

1.3

1.3

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m thuộc các phường còn lại

1.3

1.3

143 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 1

1.5

1.5

144 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 1

1.5

1.5

145 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 2

1.5

1.5

146 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 2

1.5

1.5

147 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 3

1.5

1.5

148 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 3

1.5

1.5

149 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 4

1.5

1.5

150 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 4

1.5

1.5

151 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 5 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.5

1.5

152 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 5 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.5

1.5

IV. THỊ XÃ BẾN CÁT:    

A. Đường loại 1:    

1 Khu vực Bến xe; Lô A; Lô C chợ Bến Cát (Ngô Quyền)

1.4

1.3

B. Đường loại 2:    

1 ĐH-606 (Hùng Vương) Ngã 3 Công An Cầu Đò

1.3

1.3

2 Đường 30/4 Kho Bạc thị xã Bến Cát Cầu Quan

1.3

1.3

3 Lô B chợ Bến Cát

1.3

1.3

C. Đường loại 3:    

1 Đường 30/4 Kho Bạc thị xã Bến Cát Ngã 3 Vật tư

1.3

1.3

Cầu Quan Ranh xã Long Nguyên

1.3

1.3

2 Đường xung quanh chợ cũ Bến Cát

1.3

1.3

3 Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) Ranh phường Mỹ Phước – Thới Hòa Ngã 3 Công An

1.3

1.3

Ngã 3 Công An Ranh xã Lai Hưng

1.3

1.3

4 ĐT-741 Ngã 4 Sở Sao Đi vào 400 m

1.3

1.3

Ngã 4 Sở Sao + 400 m Giáp ranh Tân Bình (Bắc Tân Uyên)

1.3

1.3

5 Trục đường Phòng Tài chính cũ Kho Bạc thị xã Bến Cát Phòng Kinh tế thị xã Bến Cát

1.3

1.3

D. Đường loại 4:    

1 Bến Đồn – Vĩnh Tân ĐT-741 Ranh Vĩnh Tân

1.3

1.3

2 DJ10 NE8 KJ2

1.3

1.3

3 DJ9 NE8 KJ2

1.3

1.3

4 Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) Ranh Bến Cát – Thủ Dầu Một Ngã 3 đường vào Bến Lớn

1.3

1.3

Ngã 3 đường vào Bến Lớn Ranh phường Thới Hòa – Tân Định

1.3

1.3

Ranh phường Thới Hòa – Tân Định Đường Vành đai 4

1.3

1.3

Đường Vành đai 4 Ranh phường Mỹ Phước

1.3

1.3

5 ĐH-601 Đại lộ Bình Dương ĐT-741

1.3

1.3

6 ĐH-602 (đường Ngã ba Lăngxi) Đại lộ Bình Dương Đại lộ Bình Dương + 50m

1.3

1.3

Đại lộ Bình Dương + 50m Cách ĐT-741 50m

1.3

1.3

Cách ĐT-741 50m ĐT-741

1.3

1.3

7 ĐH-603 Ngã 3 Cua Rờ Quẹt Ranh huyện Bàu Bàng

1.3

1.3

8 ĐH-604 (Đường 2/9) Đại lộ Bình Dương Ngã 4 Ông Giáo

1.3

1.3

Ngã 4 Ông Giáo ĐT-741

1.3

1.3

9 ĐH-605 Ngã 4 Ông Giáo ĐT-741 (Ngã 3 ông Kiểm)

1.3

1.3

10 Đường bến Chà Vi (ĐH-607) Ngã 3 Cầu Củi (Đại lộ Bình Dương) Ranh huyện Bàu Bàng

1.3

1.3

11 Đường đấu nối ĐT-741-NE4 Đường NE4 KCN Mỹ Phước 3 ĐT-741

1.3

1.3

12 Lê Lai ĐT-741 Ranh Hòa Lợi – Hòa Phú

1.3

1.3

13 Đường hàng Vú Sữa Đường 30/4 Ngô Quyền

1.3

1.3

14 Đường nhà hát (Tuyến đường số 1 – Trung tâm Hội nghị quảng trường thị xã) Đường 30/4 Ngô Quyền

1.3

1.3

15 Đường rạch Cây É Ngã 3 Công An Đường 30/4

1.3

1.3

16 Đường vào Bến Lớn Ngã 3 đường vào Bến Lớn Trại giam Bến Lớn

1.3

1.3

17 Mỹ Phước – Tân Vạn (đã hoàn thành cơ sở hạ tầng)

1.3

1.3

18 NA2 Đại lộ Bình Dương XA2

1.3

1.3

19 NE8 Đại lộ Bình Dương ĐT-741

1.3

1.3

20 Ngô Quyền (đường vành đai) Lô C chợ Bến Cát (Nhà Tư Tôn) Đại lộ Bình Dương

1.3

1.3

21 Võ Nguyên Giáp (Tạo Lực 5) ĐT-741 Khu liên hợp

1.3

1.3

22 TC1 Đại lộ Bình Dương N8

1.3

1.3

23 Vành đai 4 Đại lộ Bình Dương ĐT-741

1.3

1.3

Đại lộ Bình Dương Sông Thị Tính

1.3

1.3

24 Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên thuộc phường Mỹ Phước

1.3

1.3

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m thuộc phường Mỹ Phước

1.3

1.3

Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên thuộc các phường còn lại

1.3

1.3

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m thuộc các phường còn lại

1.3

1.3

E. Đường loại 5:    

1 Đại lộ Bình Dương đi Bàu Trâm A Đại lộ Bình Dương KDC Thới Hòa

1.3

1.3

2 Đại lộ Bình Dương đi đường điện 500KV Đại lộ Bình Dương (Quán bà 8 Mò) Đường điện 500KV

1.3

1.3

3 Đại lộ Bình Dương đi Hố Le Đại lộ Bình Dương (nhà ông Kỳ Văn) Hố Le

1.3

1.3

4 Đại lộ Bình Dương đi Kho đạn Đại lộ Bình Dương Khu dân cư Thới Hòa

1.3

1.3

5 Đại lộ Bình Dương đi Mỹ Phước 3 Đại lộ Bình Dương Khu dân cư Mỹ Phước 3

1.3

1.3

6 Đại lộ Bình Dương đi Nhà nghỉ Hào Kiệt Đại lộ Bình Dương Nhà ông Kỳ

1.3

1.3

7 Đại lộ Bình Dương đi Nhà ông tư sáu Tửng Đại lộ Bình Dương (Tư Quẹt) Nhà ông Sáu Tửng

1.3

1.3

8 Đại lộ Bình Dương đi Nhà ông tư Phúc Đại lộ Bình Dương Nhà ông tư Phúc

1.3

1.3

9 Đường Chánh Phú Hòa – Vĩnh Tân ĐT-741 Suối Ông Lốc

1.3

1.3

10 Đường ngã ba Lăngxi Cầu Mắm Đại lộ Bình Dương Cầu Mắm

1.3

1.3

11 Đường Sáu Tòng đi ĐT-741 Đại lộ Bình Dương ĐT-741

1.3

1.3

12 ĐX-604.140 ĐT-741 Khu tái định cư Hòa Lợi

1.3

1.3

13 Hai Hoàng – Bà Buôn Đại lộ Bình Dương Đại lộ Bình Dương – Trường học

1.3

1.3

14 Tư Chi – Hai Hừng Đại lộ Bình Dương Đại lộ Bình Dương đi Hố Le

1.3

1.3

15 Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên thuộc phường Mỹ Phước

1.2

1.2

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m thuộc phường Mỹ Phước

1.2

1.2

Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên thuộc các phường còn lại

1.2

1.2

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m thuộc các phường còn lại

1.2

1.2

16 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 1

1.3

1.3

17 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 1

1.3

1.3

18 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 2

1.3

1.3

19 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 2

1.3

1.3

20 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 3

1.3

1.3

21 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 3

1.3

1.3

22 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 4

1.3

1.3

23 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 4

1.3

1.3

24 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 5 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.3

1.3

25 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 5 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.3

1.3

V. THỊ XÃ TÂN UYÊN:    

A. Đường loại 1:    

1 Hai trục đường phố chợ mới (Uyên Hưng)

1.5

1.4

B. Đường loại 2:    

1 Hai trục đường phố chợ cũ (Uyên Hưng) ĐT-747 Bờ sông

1.4

1.4

2 ĐH-403 ĐT-746 (Ngã 3 Bọt Sái) Ranh Tân Phước Khánh – Bình Chuẩn (hướng ngã 4 Bình Chuẩn)

1.4

1.2

3 ĐH-417 ĐT-746 Cầu Xéo

1.4

1.2

Cầu Xéo ĐT-747B

1.4

1.2

4 ĐH-426 ĐT-747 (trước UBND phường Thái Hoà) ĐT-747B (quán phở Hương)

1.4

1.2

5 ĐT-746 Ranh Tân Phước Khánh – Bình Chuẩn (hướng ngã 3 cây xăng) Cầu Hố Đại

1.4

1.2

Ngã 3 Bưu điện Ngã 3 Mười Muộn

1.4

1.2

6 ĐT-747 Cầu Ông Tiếp Ranh Thái Hòa – Thạnh Phước

1.4

1.2

Cầu Rạch Tre Ngã 3 Bưu điện

1.4

1.3

Ngã 3 Bưu điện Dốc Bà Nghĩa (Đường vào HTX Ba Nhất)

1.4

1.2

Dốc Bà Nghĩa (Đường vào HTX Ba Nhất) Giáp xã Hội Nghĩa

1.4

1.2

7 ĐT-747B (tỉnh lộ 11) Ngã 3 chợ Tân Ba Ranh Tân Phước Khánh – Thái Hòa

1.4

1.2

C. Đường loại 3:    

1 Các tuyến đường thuộc chợ Tân Phước Khánh

1.3

1.2

2 ĐH-401 Cầu Thạnh Hội (Ranh Thái Hòa – Thạnh Phước) Ranh Thái Hòa – An Phú (Thuận An)

1.3

1.1

3 ĐH-402 Đài liệt sĩ Tân Phước Khánh ĐT-747B (tỉnh lộ 11)

1.3

1.1

4 ĐH-405 ĐT-746 Ranh Tân Phước Khánh – Tân Vĩnh Hiệp

1.3

1.2

5 ĐH-412 Ngã 3 Huyện Đội ĐT-747 (dốc Bà Nghĩa)

1.3

1.2

6 ĐH-420 ĐT-747 (quán ông Tú) ĐT-746 (dốc Cây Quéo)

1.3

1.2

7 ĐH-422 Ngã 3 Mười Muộn Ngã 3 Thị Đội

1.3

1.2

8 ĐT-746 Ngã 3 Bình Hóa Cầu Tân Hội (ranh Tân Vĩnh Hiệp)

1.4

1.3

Ngã 3 Mười Muộn Ranh Uyên Hưng – Tân Mỹ

1.3

1.2

9 ĐT-747 Cầu Rạch Tre Ranh Uyên Hưng – Khánh Bình

1.3

1.2

Ranh Uyên Hưng – Khánh Bình Ranh Thái Hòa – Thạnh Phước

1.3

1.1

10 ĐT-747B Ngã 4 chùa Thầy Thỏ ĐT-747A

1.3

1.3

Ngã 4 chùa Thầy Thỏ Ranh Thái Hòa – Tân Phước Khánh

1.3

1.2

11 Đường Khu phố 1 ĐT-747 Bờ sông

1.3

1.2

12 Đường Khu phố 2 ĐT-747 Đường phố

1.3

1.2

13 Đường Khu phố 3 ĐT-747 (Quán Hương) Giáp đường Giao thông nông thôn (khu 3)

1.3

1.2

ĐT-747 (Quán Út Kịch) Hết khu tập thể Ngân hàng

1.3

1.2

ĐT-747 (Nhà ông Tám Cuộn) Giáp đường giao thông nông thôn (khu 3)

1.3

1.2

14 Đường phố TT Văn hóa Thông tin Ngã 3 Xóm Dầu

1.3

1.2

TT Văn hóa Thông tin Chợ cũ Uyên Hưng

1.3

1.2

15 Nguyễn Văn Linh (Tạo lực 2B) Ranh Tân Hiệp – Phú Tân ĐT-746

1.3

1.2

D. Đường loại 4:    

1 Các tuyến đường nhựa trong khu dân cư thương mại Uyên Hưng

1.3

1.2

2 ĐH-406 Cầu Khánh Vân ĐT-746

1.3

1.2

3 ĐH-407 ĐT-746 Ranh Phú Chánh – Tân Hiệp

1.3

1.1

4 ĐH-409 ĐT-747B (Khánh Bình) Cầu Vĩnh Lợi

1.3

1.1

5 ĐH-411 Ngã 3 Huyện Đội Ranh Tân Mỹ – Uyên Hưng

1.3

1.2

6 ĐH-418 Cây số 18 (giáp ĐT-747) ĐT-746 (Ngã 4 nhà thờ Bến Sắn)

1.3

1.2

7 ĐH-421 ĐT-747 (Gò Tượng) Đường vành đai ĐH-412

1.3

1.2

8 ĐH-423 ĐT-746 (Ngã 4 Nhà thờ Bến Sắn) ĐH-409 (Ngã tư Bà Tri)

1.3

1.1

9 ĐH-425 ĐT-747 (Cầu Rạch Tre) ĐH-420

1.3

1.2

10 Đường Khu phố 7 ĐT-747 (Công ty Bayer) ĐH-412

1.3

1.2

11 Đường dẫn vào cầu Thạnh Hội

1.3

1.2

12 ĐT-746B ĐT-746 ĐT-747

1.3

1.1

ĐT-747 Ranh Uyên Hưng – Tân Mỹ

1.3

1.1

13 Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên phường Uyên Hưng, Thái Hòa, Tân Phước Khánh

1.3

1.2

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m phường Uyên Hưng, Thái Hòa, Tân Phước Khánh

1.3

1.2

Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên thuộc các phường còn lại

1.3

1.2

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m thuộc các phường còn lại

1.3

1.2

E. Đường loại 5:    

1 Đường nội bộ cụm Công nghiệp Thành phố Đẹp

1.2

1.2

2 Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên phường Uyên Hưng, Thái Hòa, Tân Phước Khánh

1.2

1.2

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m phường Uyên Hưng, Thái Hòa, Tân Phước Khánh

1.2

1.2

Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên thuộc các phường còn lại

1.2

1.2

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m thuộc các phường còn lại

1.2

1.2

3 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 1

1.3

1.2

4 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 1

1.2

1.2

5 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 2

1.3

1.3

6 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 2

1.2

1.2

7 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 3

1.3

1.3

8 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 3

1.2

1.2

9 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 4

1.3

1.3

10 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 4

1.2

1.2

11 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 5 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.3

1.3

12 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 5 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.2

1.2

VI. HUYỆN PHÚ GIÁO:    

  Thị trấn Phước Vĩnh:    

A. Đường loại 1:    

1 Độc Lập ĐT-741 Trần Hưng Đạo

1.1

1.1

Trần Hưng Đạo Trần Quang Diệu

1.1

1.1

Trần Quang Diệu Cầu Lễ Trang

1.1

1.1

2 ĐT-741 Cầu Vàm Vá Hùng Vương

1.1

1.1

Hùng Vương Trần Quang Diệu

1.1

1.1

Trần Quang Diệu Đường Công Chúa Ngọc Hân (Cây xăng Vật tư)

1.1

1.1

Công Chúa Ngọc Hân (Cây xăng Vật tư) Giáp ranh xã An Bình

1.1

1.1

3 Đường 18/9 ĐT-741 Hùng Vương

1.1

1.1

Hùng Vương Độc Lập

1.1

1.1

4 Đường cửa Bắc (Cửa Bắc chợ) Độc Lập Nguyễn Văn Trỗi

1.1

1.1

5 Đường cửa Nam (Cửa Nam chợ) Độc Lập Nguyễn Văn Trỗi

1.1

1.1

6 Đường Vinh Sơn Nguyễn Văn Trỗi (đền Vinh Sơn) Độc Lập

1.1

1.1

Độc Lập Lê Văn Tám

1.1

1.1

7 Hùng Vương ĐT-741 Giáp cổng nhà Bảo tàng

1.1

1.1

8 Nguyễn Văn Trỗi ĐT-741 Trần Hưng Đạo

1.1

1.1

9 Tuyến A Độc Lập (nhà ông Năm Đồ) Nguyễn Văn Trỗi (Cống lớn)

1.1

1.1

10 Tuyến B Độc Lập (nhà ông Hoàng) Nguyễn Văn Trỗi (nhà ông Trắc)

1.1

1.1

11 Võ Thị Sáu Độc Lập Nguyễn Văn Trỗi

1.1

1.1

B. Đường loại 2:    

1 Bà Huyện Thanh Quan ĐT-741 Trần Hưng Đạo

1.1

1.1

2 Bùi Thị Xuân Trần Quang Diệu Giáp nhà ông Thắng

1.1

1.1

3 Đường 19/5 ĐT-741 Bố Mua

1.1

1.1

Bố Mua Đường 3/2

1.1

1.1

4 Đường 30/4 Trần Quang Diệu Đường 18/9

1.1

1.1

5 Hai Bà Trưng Đường 18/9 Trần Quang Diệu

1.1

1.1

6 Kim Đồng Độc Lập Giáp nhà ông Thưởng

1.1

1.1

7 Nguyễn Văn Trỗi Trần Hưng Đạo Đường Độc Lập

1.1

1.1

8 Trần Hưng Đạo Sân bay Nguyễn Văn Trỗi

1.1

1.1

9 Trần Quang Diệu ĐT-741 Độc Lập

1.1

1.1

10 Tuyến 1 (nối dài Trần Quang Diệu) Độc Lập Nguyễn Văn Trỗi

1.1

1.1

11 Tuyến 13 (nối dài Trần Quang Diệu) ĐT-741 Bố Mua

1.1

1.1

12 Tuyến 14 (nối dài đường 18/9) ĐT-741 Bố Mua

1.1

1.1

C. Đường loại 3:    

1 Bàu Ao ĐT-741 Độc Lập (Ngã 3 cầu Lễ Trang)

1.1

1.1

2 Bến Sạn ĐT-741 Bố Mua

1.1

1.1

Bố Mua ĐH – 501

1.1

1.1

3 Bố Mua Công Chúa Ngọc Hân Bến Sạn

1.1

1.1

4 Cần Lố ĐT-741 Suối Bảy Kiết

1.1

1.1

5 Công Chúa Ngọc Hân ĐT-741 (cây xăng Vật tư) Quang Trung

1.1

1.1

Quang Trung ĐT-741

1.1

1.1

6 ĐH – 501 Ngã 3 nghĩa trang nhân dân Cầu Bà Ý

1.1

1.1

7 ĐT-741 cũ Nhà ông Mỹ (Khu phố 6) Cống Nước Vàng

1.1

1.1

8 Đường 1/5 ĐT-741 Cần Lố

1.1

1.1

9 Đường 3/2 Công Chúa Ngọc Hân Đường 19/5

1.1

1.1

10 Đường nhánh Bến Sạn Bến Sạn Nhà ông 2 Thới

1.1

1.1

11 Đường nhánh Lê Văn Tám Lê Văn Tám Đường 18/9

1.1

1.1

12 Đường nội bộ khu tái định cư BOT (khu phố 8)

1.1

1.1

13 Đường nội bộ khu tái định cư khu phố 7

1.1

1.1

14 Lê Văn Tám Bùi Thị Xuân ĐT-741

1.1

1.1

15 Phan Bội Châu Đường 19/5 Bến Sạn

1.1

1.1

16 Phan Chu Trinh ĐT-741 Bố Mua

1.1

1.1

17 Phước Tiến ĐT-741 Phan Bội Châu

1.1

1.1

18 Quang Trung Công Chúa Ngọc Hân Đường 19/5

1.1

1.1

D. Đường loại 4:    

1 Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.1

1.1

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.1

1.1

2 Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.0

1.1

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.0

1.1

3 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 1

1.1

1.1

4 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 1

1.0

1.1

5 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 2

1.1

1.1

6 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 2

1.0

1.1

7 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 3

1.1

1.1

8 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 3

1.0

1.1

9 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 4 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.1

1.1

10 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 4 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.0

1.1

VII. HUYỆN DẦU TIẾNG:    

  Thị trấn Dầu Tiếng:    

A. Đường loại 1:    

1 Độc Lập Ngã 3 cây xăng (Ngô Văn Trị) Ngã 3 Chợ Sáng

1.1

1.1

2 Thống Nhất Ngã 3 Chợ Sáng Ngã 4 Cây Keo

1.1

1.1

3 Trần Phú Ngã 3 Ngân hàng NNPTNT Đường 13/3 (Ngã 4 cửa hàng Công nhân)

1.1

1.1

4 Tự Do Vòng xoay đường Độc Lập Ngã 3 Chợ chiều

1.1

1.1

B. Đường loại 2:    

1 Độc Lập Ngã 3 cây xăng (Ngô Văn Trị) Cầu Cát

1.1

1.1

2 Đường 13/3 Cầu Tàu Ngã 3 Cầu Đúc

1.1

1.1

3 Hùng Vương (Đường 20/8 cũ) Ngã 4 Cây Keo Ngã 4 Kiểm Lâm

1.1

1.1

4 Ngô Quyền Ngã 3 Chợ Sáng Ngã 3 Đình Thần

1.1

1.1

C. Đường loại 3:    

1 Cách Mạng Tháng Tám (Đường vành đai ĐT-744) Ngã 4 Cầu Cát Ngã 4 Kiểm Lâm

1.1

1.1

2 Trần Phú Đường 13/3 (Ngã 4 CH Công nhân) Ngã 3 xưởng Chén II

1.1

1.1

3 Đường 20/8 (ĐT-744 cũ) Ranh xã Thanh An (Suối Dứa) Cầu Cát

1.1

1.1

4 Lê Hồng Phong Đường 13/3 (Ngã 3 Cầu Đúc) Nguyễn Thị Minh Khai (Miếu Ông Hổ)

1.1

1.1

5 Nguyễn An Ninh Thống Nhất (Ngã 3 Cây Dừng) Trần Hưng Đạo

1.1

1.1

6 Nguyễn Bỉnh Khiêm Ngã 3 Cầu Đúc Trung tâm Y tế huyện

1.1

1.1

D. Đường loại 4:    

1 ĐH-709 Đường 20/8 (Ngã 3 vịnh Ông Võ) Giáp sông Sài Gòn

1.1

1.1

2 Đoàn Văn Tiến Trần Phú Trần Văn Lắc

1.1

1.1

3 Đoàn Thị Liên Trần Phú Giao lộ đường Kim Đồng – Trần Phú

1.1

1.1

4 Đồng Khởi (Đường N4) Thống Nhất (Ngã 3 VP Cty cao su) Cách Mạng Tháng Tám

1.1

1.1

5 Đường Bàu Rong Đường 20/8 Nguyễn Bỉnh Khiêm

1.1

1.1

6 Đường Bàu Sen Đường 20/8 (Phân hiệu KP 6) Đường 20/8 (Cầu Suối Dứa)

1.1

1.1

7 Đường D1 Nhà ông Quan Giải Phóng

1.1

1.1

8 Đường D2 (đường cụt) Nhà ông Thanh Giải Phóng

1.1

1.1

9 Đường D3 Ngã 3 đường X2 và N7 Giải Phóng

1.1

1.1

10 Đường D4 Đồng Khởi Giải Phóng

1.1

1.1

11 Đường D6 Đường N7 Đường N10

1.1

1.1

12 Đường D7 Đường N5 Hai Bà Trưng

1.1

1.1

13 Đường D8 Đường N1 Đồng Khởi

1.1

1.1

14 Đường D9 Hai Bà Trưng Đồng Khởi

1.1

1.1

15 Đường D10 Đồng Khởi Đường N1

1.1

1.1

16 Đường N1 Đường D8 Cách Mạng Tháng Tám

1.1

1.1

17 Đường N2 Đường D8 Đường D10

1.1

1.1

18 Đường N3 Đường D8 Cách Mạng Tháng Tám

1.1

1.1

19 Đường N5 Yết Kiêu Cách Mạng Tháng Tám

1.1

1.1

20 Đường N6 Cách Mạng Tháng Tám Yết Kiêu

1.1

1.1

21 Đường N8 Đường D1 Đường D2

1.1

1.1

22 Đường N9 Đường D2 Đường D3

1.1

1.1

23 Đường N10 Yết Kiêu Cách Mạng Tháng Tám

1.1

1.1

24 Đường N12 Đường D3 Yết Kiêu

1.1

1.1

25 Đường N13 Độc Lập Giải Phóng

1.1

1.1

26 Đường nhựa Khu phố 5 Đường 13/3 (VP Khu phố 5) Nguyễn Thị Minh Khai

1.1

1.1

27 Đường X1 Đồng Khởi Đường N7

1.1

1.1

28 Đường X2 Đồng Khởi Ngã 3 đường N7 và D3

1.1

1.1

29 Đường X3 Đồng Khởi Ngã 3 đường N7 và D4

1.1

1.1

30 Đường X4 Yết Kiêu Đường N7

1.1

1.1

31 Đường X5 Yết Kiêu Đường N7

1.1

1.1

32 Đường X6 (Vành đai ĐT-744) Cách Mạng Tháng Tám (Ngã 4 ĐT-744 cũ) Cách Mạng Tháng Tám (Ngã 3 ĐT-744 cũ và N7)

1.1

1.1

33 Giải Phóng (Đường N11) Tự Do (Công an thị trấn Dầu Tiếng) Cách Mạng Tháng Tám

1.1

1.1

34 Hai Bà Trưng (N7) Ngã 4 Ngân hàng X6 (Vành đai ĐT 744 cũ)

1.1

1.1

35 Kim Đồng Hùng Vương Trần Phú

1.1

1.1

36 Lý Tự Trọng Nguyễn Văn Trỗi Võ Thị Sáu

1.1

1.1

37 Ngô Quyền (Trương Văn Quăn cũ) Ngã 3 Đình Thần Độc Lập (Ngã 4 Cầu Cát)

1.1

1.1

38 Ngô Văn Trị Vòng xoay đường Độc Lập Ngô Quyền

1.1

1.1

39 Nguyễn Thị Minh Khai Đường 13/3 (Khu phố 5) Lê Hồng Phong (Miếu Ông Hổ)

1.1

1.1

40 Nguyễn Trãi Hùng Vương Trường Chinh

1.1

1.1

41 Nguyễn Văn Linh Trần Phú (ngã 3 Xưởng Chén II) Cầu rạch Sơn Đài

1.1

1.1

42 Nguyễn Văn Ngân Độc Lập Ngô Quyền

1.1

1.1

43 Nguyễn Văn Trỗi Trần Phú Kim Đồng

1.1

1.1

44 Phạm Hùng (Huỳnh Văn Lơn cũ) Độc Lập (Ngã 3 Tòa án cũ) Ngô Quyền (Ngã 3 Đình Thần)

1.1

1.1

45 Phạm Thị Hoa Ngã 3 Bưu điện huyện Xưởng chén I

1.1

1.1

46 Phan Văn Tiến Ngã 3 nhà ông Hải Trần Hưng Đạo (Nghĩa địa Công giáo)

1.1

1.1

47 Trần Hưng Đạo (Trần Văn Núi cũ) Ngã 3 Đình Thần Nguyễn Văn Linh (Ngã 3 Cây Thị)

1.1

1.1

48 Trần Phú Ngã 3 xưởng Chén II Hùng Vương

1.1

1.1

49 Trần Văn Lắc Ngã 4 Kiểm Lâm Giáp ranh xã Định Thành

1.1

1.1

50 Trần Văn Trà Trần Hưng Đạo (Ngã 3 KP 4A) Cầu Tàu

1.1

1.1

51 Văn Công Khai Đường 20/8 (Ngã 3 Mật Cật) Nguyễn Bỉnh Khiêm

1.1

1.1

52 Võ Thị Sáu Trần Phú Trường Chinh

1.1

1.1

53 Yết Kiêu (Đường D5) Thống Nhất (Ngã 3 gần vòng xoay Cây keo) Giải Phóng

1.1

1.1

54 Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.1

1.1

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.1

1.1

55 Đường nội bộ trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên

1.0

1.1

Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m

1.0

1.1

56 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 1

1.1

1.1

57 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 1

1.0

1.1

58 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 2

1.1

1.1

59 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 2

1.0

1.1

60 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 3

1.1

1.1

61 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 3

1.0

1.1

62 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 4 mét trở lên thông ra đường phố loại 4 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.1

1.1

63 Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường dưới 4 mét thông ra đường phố loại 4 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục)

1.0

1.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
LIÊN HỆ
close slider

Mr Hiển 0911.62.22.55


Mr Trung 0949.303.888


Mr Hiếu 093.287.3579

%d bloggers like this: